Ansvarsfulla inköp

En hållbar leverantörskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med att skapa ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

Vår leverantörskedja sträcker sig över olika marknader och innebär en mängd relationer. För att styra denna komplexa miljö har vi ett policyramverk och processer. Ett nytt verktyg för bedömning och riskklassificering av leverantörer utifrån en mängd parametrar avseende mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, antikorruption och miljö har utvecklats och implementeringen slutfördes under 2018 genom att alla berörda leverantörer nu ingår i programmet.

 

Centraliserade inköp ger Nobia möjlighet att arbeta strukturerat med att ställa krav, följa upp och utveckla leverantörernas arbete. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörer riskbedöms, kontrolleras och utvärderas enligt bolagets riktlinjer för miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och kvalitet. Inom Nobias inköpsorganisation finns en avdelning med ansvar för leverantörsutvärderingar. Vilka leverantörer som utvärderas och granskningarnas omfattning bestäms utifrån en riskbedömning. Leverantörer som bedöms innebära en högre risk prioriteras i detta arbete.

Vårt nya riskbedömningsverktyg ger oss ett utmärkt tillfälle att kunna identifiera riskleverantörer inom nya och befintliga försörjningskedjor, så att vi bättre kan inrikta oss på nödvändiga revisioner och effektivisera vårt arbete, vilket leder till en mer hållbar utveckling.

Tony Brocklehurst, Senior kvalitetsingenjör, som ansvarar för Nobias program för leverantörsgranskning

Granskningar

88%

 

Av de 309 leverantörer som ingick i programmet under 2018, hade 88 procent genomgått fullständig granskning under året.