Måluppfyllelse

2017 uppnåddes tre av fyra finansiella mål. Försäljningen växte under god lönsamhet, lönsamhet. Den finansiella ställningen var stark och aktieägarna fick en extrautdelning.

Utfall – tillväxt

Målet om en organisk och förvärvad tillväxt över 5 procent nåddes inte 2017. Den organiska tillväxten var 2 procent och inga förvärv gjordes. Den organiska tillväxten var positiv i Norden och negativ i Storbritannien och Centraleuropa. 2015 och 2016 uppgick den organiska respektive förvärvade tillväxten till 10 respektive 8 procent.
 

Omsättningstillväxt, %201320142015201620172018
Organisk tillväxt  0  2  6  4  2  -4
Förvärv -2 -1  4  4  -   3
Valutapåverkan -3  6  7 -5 -1   5
Total tillväxt -5  7 17  3  1   4

 

Utfall – lönsamhet

Rörelsemarginalen 2017 var 10,1 procent. Målet om en rörelsemarginal över 10 procent uppnåddes således. Lönsamheten i Norden förbättrades, medan Storbritannien och Centraleuropa redovisade lägre rörelsemarginaler jämfört med föregående år. 
 

Rörelsemarginal, %201320142015201620172018
Norden 12,6 12,8 13,3 14,3 14,8  12.5
Storbritannien   6,0   7,5   9,3   8,9   8,0    5.8
Centraleuropa  -1,7   7,8   3,7   6,8   2,3    6.4
Koncernen   5,9   8,5   9,7 10,3 10,1    8.2

 

Utfall – finansiering

Skuldsättningsgraden var endast 2 procent i slutet av 2017, vilket betyder att finansieringsmålet om en skuldsättningsgrad under 100 procent uppnåddes med stor marginal. Nobias nettolåneskuld har minskat kraftigt och bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket stark under 2018.

 

 201320142015201620172018
Nettolåneskuld, MSEK 1 176 1 206  774  493 77  1.266
Skuldsättningsgrad, %      37      38    20    14   2    32

 

Utfall – utdelning

Utdelningen för 2017 bestod dels av en ordinarie utdelning om 3,50 kronor per aktie, dels av en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie. Den ordinarie utdelningen motsvarade 58 procent av årets resultat efter skatt och var således i linje med utdelningsmålet 40-60 procent. Den totala utdelningen på 7 kronor motsvarade 116 procent.

 

 201320142015201620172018
Utdelning per aktie, SEK 1,00 1,75 2,50 3,00 7,00 4.00

Utdelning av årets

resultet efter skatt, %

48  n/a 51 111 116  90

 

beskrivande bildtext

Relaterad information