Delårsrapport januari-juni 2016

April-juni 2016
• Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 667 miljoner kronor (3 575).
• Den organiska tillväxten var 4 procent (7). Därutöver påverkades nettoomsättningen positivt av förvärv och negativt av valutakurseffekter samt en minskad försäljning till Hygena. 
• Rörelseresultatet uppgick till 414 miljoner kronor (400), motsvarande en rörelsemarginal om 11,3 procent (11,2).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -50 miljoner kronor, varav -20 miljoner kronor i omräkningseffekt och -30 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 302 miljoner kronor (289), motsvarande ett resultat per aktie om 1,80 kronor (1,72).
• Operativt kassaflöde uppgick till 238 miljoner kronor (170).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Marknadsutvecklingen under det andra kvartalet bedöms sammantaget ha förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år.

Organiskt ökade försäljningen med 4 procent (7). Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med -182 miljoner kronor (247). Commodore och CIE, som konsoliderades under det fjärde kvartalet 2015, hade under det andra kvartalet en försäljning om 164 miljoner kronor. 

Bruttomarginalen uppgick till 40,4 procent (41,1), negativt påverkad av valutakurseffekter samt av att Commodore och CIE har en strukturellt lägre bruttomarginal. 

Rörelseresultatet förbättrades främst som ett resultat av ökade försäljningsvolymer och lägre materialpriser, men även av resultatbidraget från Commodore och CIE.

Avkastning på operativt kapital inklusive jämförelsestörande poster var 25,5 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2015: 26,9).

Avkastning på eget kapital inklusive jämförelsestörande poster var 23,9 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2015: 24,1).

Det operativa kassaflödet ökade främst som ett resultat av en positiv förändring av rörelsekapitalet och minskade investeringar jämfört med föregående år.

Koncernchefens kommentar
– Försäljningen växte i samtliga regioner under det andra kvartalet och lönsamheten stärktes i Norden och Storbritannien. Rörelsemarginalen för den senaste tolvmånadersperioden var 9,5 procent. Vi arbetar intensivt vidare mot målet att nå en rörelsemarginal om 10 procent under 2016. Osäkerheten har dock ökat till följd av utfallet av folkomröstningen i Storbritannien. Vi följer utvecklingen väldigt noga och är redo att vidta ytterligare åtgärder för att stärka lönsamheten om så skulle krävas, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.


För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, Ewe, FM och Intuo i Österrike, samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 400 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:www.nobia.se

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl 13.00 CET.