Bolagsstyrning

Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i Nobiakoncernen. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordning, aktiebolagslagen och regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm.

 

Nobia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden) sedan 1 juli 2005 och hade för 2013 ingen avvikelse att rapportera. Vidare tillämpar Nobia årsredovisningslagen (ÅrL) för hur bolaget rapporterar sitt arbete inom bolagsstyrning. Nobia följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fortlöpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägarna och andra intressenter. Inga överträdelser mot tillämpliga börsregler har förekommit.