Marbodal Arkitekt kök

Hållbara produkter

Hållbarhet är ett fokusområde för Nobias produktutveckling. Det innebär att hållbarhetsfrågan är viktig i såväl våra innovationsprocesser som i vår produktutveckling.

Vi erbjuder Svanenmärkta produkter samt produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Vi ser ett stort och ökande marknadsintresse för hållbarhetscertifieringar och produktmärkningar. I Sverige och Norge kom 45 procent av försäljningen från Svanenmärkta produkter under 2018.

 

Nobias produkter ska vara säkra att använda under hela sin livstid. Ergonomi tas i beaktan i all vår produktutveckling och innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder.

 

Under 2017 initierade vi ett samarbete mellan funktionerna för produktutveckling, inköp och hållbarhet, i syfte att utveckla och implementera ett hållbarhetsstyrkort för våra nya produkter. Styrkortet möjliggör utvärdering av produkter utifrån flera olika kriterier avseende material, design, leverantör och funktion. Varje område poängsätts separat och ger tillsammans en totalbedömning av produktens hållbarhetsprestanda. Styrkortet är färdigutvecklat och samtliga berörda har utbildats i verktyget. Implementeringsfasen kommer fortsätta under 2019.

Konsumenter är allt mer medvetna om sin påverkan på människa och på vår planet och förväntar sig att företag tar ansvar genom hela värdekedjan. Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta inte bara över våra produkters design, funktion och kvalitet utan också för hur de påverkar människa och miljö.

beskrivande bildtext Amanda Jackson, Hållbarhetschef