Marbodal Arkitekt kök

Hållbara produkter

Hållbarhet är ett fokusområde för Nobias produktutveckling. Det innebär att hållbarhetsfrågan är viktig i såväl våra innovationsprocesser som i vår produktutveckling.

Vi erbjuder Svanenmärkta produkter samt produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Nobia har idag 21 (16) Svanenmärkta köksplattformar i olika färger och material som säljs av Marbodal, Norema och Sigdal.

 

Nobias produkter ska vara säkra att använda under hela sin livstid. Ergonomi tas i beaktan i all vår produktutveckling och innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder.

 

Under 2017 initierades ett närmare samarbete mellan funktionerna för produktutveckling, inköp och hållbarhet i syfte att förstärka hållbarhetsperspektivet i allt från produktinnovation och produktutveckling till leverantörsrelationer och materialval. Utvecklingen av ett hållbarhetsstyrkort var en viktig del av detta samarbete. Hållbarhetsstyrkortet, som har utvecklats under 2017, är ett internt verktyg som ska möjliggöra utvärdering av våra produkter utifrån flera olika kriterier avseende material, design och funktion. Under 2018 kommer implementeringen av styrkortet att inledas.

Konsumenter är allt mer medvetna om sin påverkan på människa och på vår planet och förväntar sig att företag tar ansvar genom hela värdekedjan. Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta inte bara över våra produkters design, funktion och kvalitet utan också för hur de påverkar människa och miljö.

beskrivande bildtext Amanda Jackson, Hållbarhetschef