Hälsa och säkerhet

Medarbetarnas säkerhet är högsta prioritet och Nobia arbetar enligt en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risker för olyckor, skador och sjukfrånvaro. Det handlar i stor utsträckning om utbildning, och ett prioriterat fokus från ledningen.

Sword of Honour

Nobias produktionsenhet i Darlington tilldelades under 2016 det prestigefulla hälso- och säkerhetspriset Sword of Honour som delas ut av British Safety Council. Alla i produktionen, från ledare till de som arbetar på fabriksgolvet, var inblandade, och priset var kulmen på fem års idogt lagarbete för att förbättra kultur och arbetsmiljön i fabriken i Darlington.

 

Säkerhetsarbete

I Nobia Svenska Köks fabrik i Tidaholm stödjer och utvärderar lokala hälso-och säkerhetsutskott säkerhetsarbetet. Incidenter som inträffat följs upp och analyseras, och nya riktlinjer tas fram vid behov för att förhindra nya incidenter. Genom att ständigt utvärdera arbetsmiljön, som till exempel anvisade vägar runt fabriken och instruktioner för att upprätthålla maskiner, kan man skräddarsy relevanta utbildningar.

  

RoSPA Awards

Rixonway Kitchens Ltd har mottagit en guldmedalj i RoSPA Awards 2016 för sjunde året i rad. RoSPA är en ansedd och eftertraktad utmärkelse för företag och organisationer som visat engagemang i förebyggande av arbetsolyckor som drivs av Royal Society.

 

Arbetsplatsolyckor

Antalet arbetsplatsolyckor i Nobia per miljon arbetade timmar uppgick under 2015 till 17. Varje arbetsplatsolycka följs upp och korrigerande åtgärder vidtas. 

RoSPA Awards 2016

Rixonway Kitchens Ltd har mottagit en guldmedalj i RoSPA Awards 2016 för sjunde året i rad.

 

Rixonway Kitchens Ltd har mottagit en guldmedalj i RoSPA Awards 2016 för sjunde året i rad.

Sword of Honour 2015

Utmärkelsen Sword of Honour mottogs av Chris Peacock, Section Leader, den 27:e november 2015.

Utmärkelsen mottogs av Chris Peacock, Section Leader, den 27:e november 2015.

beskrivande bildtext

Relaterad information

Säkerhetsarbete Tidaholm

Anvisade vägar runt fabriken i Tidaholm.

Anvisade vägar runt fabriken.