beskrivande bildtext

Medarbetares välbefinnande

Det är genom våra medarbetare som vi kan göra skillnad. Att våra medarbetare trivs, är engagerade och att alla strävar mot samma mål och vision är avgörande för vår framgång. Genom att bygga en kultur av delaktighet, integritet och säkerhetstänk skapar vi en arbetsmiljö där både våra medarbetare och vår verksamhet kan utvecklas.

Nobia har medarbetare i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Österrike. Av koncernens cirka 6 000 medarbetare, arbetar ungefär hälften inom Administration och försäljning respektive Produktion och logistik. Nobia har i huvudsak fast anställda.  

 

Säker och trygg arbetsmiljö

Våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet och Nobia har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risken för olyckor, skador och sjukfrånvaro.  

 

Sju av 14 fabriker har OHSAS 18001 certifierade ledningssystem för arbetsmiljö. OSHA 18001 är en internationellt erkänd standard för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. Under 2019 uppnådde Nobias produktionsanläggningar i region Storbritannien den prestigefyllda utmärkelsen the Sword of Honour. Utmärkelsen visar på högsta nivå av ledarskap för hälso- och säkerhetsfrågor, från verkstadsgolvet till styrelserummet.

 

Engagemang och utveckling

Ledarskap är en viktig hörnsten i vår affärsstrategi i syfte att leda verksamheten och motivera och engagera alla medarbetare till att arbeta mot gemensamma visioner och högt ställda mål. Medarbetares engagemang är i många fall en spegling av engagerade och kompetenta ledare och vi ser en tydlig koppling mellan detta i vår medarbetarundersökning. För att ge alla ledare i vår organisation möjlighet att utveckla och stärka sitt ledarskap genomför vi ett Excellent Leadership program, där ledarna får metoder och verktyg att använda i sitt dagliga ledarskap.

 

Uppförandekod

Medarbetarna förväntas upprätthålla en hög etisk standard och ska i sitt arbete följa de principer som beskrivs i företagets uppförandekod. Nobia värdesätter en sund balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar sina anställda att uppnå en sådan balans. Nobia respekterar individen, verkar för mångfald och likabehandling och strävar efter att öka andelen kvinnor i ledande befattningar.

6109

medarbetare i Nobia

 

Läs mer om

Uppförandekod

Medarbetare per kön, 2019
  • Män
  • Kvinnor
Medarbetare per funktion, 2019
  • Administration och försäljning
  • Produktion och logistik