beskrivande bildtext

Minska koldioxidutsläpp

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra direkta utsläpp från produktion och transport samtidigt som vi genom våra produkter vill möjliggöra för konsumenter att leva mer klimatsmart hemma.

Klimatmål i linje med Parisavtalet

Under året antog vi ett mål om att minska våra CO2 emissioner, inom den egna verksamheten, med 72 procent fram till 2026, med basår 2016. Målet som är i linje med ambitionerna inom Parisavtalet har blivit godkänt av Science Based Target iniative (SBTi). Målet omfattar våra emissioner från elektricitet, egen och köpt värme samt egna transporter, dvs scope 1 och 2.

Vidare har vi antagit två klimatmål för att minska klimatpåverkan i värdekedjan hos våra leverantörer samt våra kunder. Målen omfattar emissioner från tillverkning och användning av vitvaror och består dels i att tillverkarna själva ska sätta klimatmål i linje med SBTi:s riktlinjer, samt att vi ska styra om vårt utbud till mer energieffektiva vitvaror.

Från fossilt till förnybart

Grunden för förbättringar är mätning och uppföljning. Energieffektivitet och CO2-intensitet mäts och följs upp kvartalsvis i vårt koncernövergripande ledningssystem och våra produktionsenheter har förbättringsmål i linje med vår nya strategi. Vi har 100 procent förnybar el i såväl vår produktion som i egna butiker. Vi har även ställt om till mer fossilfri och mer effektiv värme. I slutet av året var 74 procent av Nobias totala generade värme i produktion och butiker förnybar, en ökning från 69 procent året innan.


Fortsatt reduktion av klimatutsläpp

Sedan 2016 har vi mer än halverat våra klimatutsläpp från scope 1 och 2 i relation till vår omsättning. En stor del av denna utveckling beror på omställning till förnybar el som också har varit vårt strategimål fram till 2020. Under året har vi ställt om till förnybar värme i vår produktion i Finland. På så sätt har vi reducerat CO2 emissionerna från värme med drygt 900 ton. Dessutom har de temporära begränsningarna av vår verksamhet under pandemin bidragit till en reduktion av CO2 emissionerna från exempelvis egna transporter och resor med personbil. 


Klimatpåverkan i värdekedjan

I samband med framtagandet av vår nya hållbarhetsstrategi, har vi också djupare studerat och kartlagt vårt övriga indirekta klimatavtryck, det som finns inom scope 3. För ingående material och varor har vi i kartläggningen fokuserat på våra största flöden såsom trä, metall och vitvaror. Kartläggning och beräkningar har legat till grund för vårt vetenskapliga klimatmål.
Träet i våra köksskåp ger en förhållandevis liten påverkan, trots att det hanteras i stora volymer. Den största påverkan finns i vitvarorna, både vid framställning och vid användning i köket. Därför har vi satt två strategiska mål som berör just vitvaror. Vi kommer fortsättningsvis också att arbeta med andra material- och produktgrupper, som en del av vårt arbete med cirkulära material och flöden.