beskrivande bildtext

Resurseffektivitet

Cirkulära lösningar och hushållning med naturens resurser gynnar både miljö och klimat. Därför ser vi ständigt över hur vi kan optimera användningen av material och andra resurser så att de kommer till full nytta.

Vår direkta miljöpåverkan kommer framför allt från vår produktion samt egen logistik. Samtliga anläggningar arbetar systematiskt med sin miljöpåverkan. Idag är 12 av 14 miljöledningscertifierade enligt ISO 14001 resterande två är pågående.

 

Färg och lösningsmedel

Lösningsmedel används främst vid ytbehandling och i samband med rengöring av målningsanläggningar. En del i arbetet med att minska användningen av lösningsmedel är att öka andelen vattenbaserad- och UV-härdande färg samt att minska antalet omställningar i produktionsutrustningar, vilket både minskar antalet rengöringstillfällen och höjer produktiviteten.

 

I vår produktionsanläggning i Norge har vi under året investerat i en ny målningsanläggning för att kunna måla all vår MDF i vattenburen och UV baserad färg. Därmed kommer vi att kunna utöka koncernens miljömärkta erbjudande genom att även erbjuda målade Svanenmärkta produkter på den norska marknaden.

 

Träspill och plast

Vårt avfall består framför allt av träspill från vår produktion. Vi eftersträvar att minska uppkomsten av avfall i hela vår tillverkning. Samtidigt strävar vi efter att bidra till mer cirkulära flöden, där vi skapar kretslopp av produkter och material som återanvänds. Under de senaste åren har vi ökat andelen avfall som går till materialåtervinning. Under 2019 inledde vi även nya samarbeten för återanvändning av träspillet. Sammanlagt går idag 62 procent av vårt träspill till nya produkter i form av materialåtervinning och återanvändning.

 

I flera av våra produktionsanläggningar arbetar vi aktivt med att minimera påverkan från förpackningsmaterial och då framför allt fossilt plastbaserat material. 

62%

av vårt träspill går till nya produkter

 

13

produktionansläggningar är miljöledningscertifierade 

 

Certifierade ledningssystem