beskrivande bildtext

Trä från hållbar källa

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Trä är förnybart, återvinningsbart och slitstarkt. För att trä ska vara ett hållbart val krävs att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk så att vi kan bidra till ett uthålligt skogsbruk.

Träprodukter i form av spånskiva och MDF är huvudkomponenter i Nobias produkter. Våra träleverantörer finns främst i Europa och samtliga ska efterleva Nobias policy för hållbart skogsbruk. Nobias träleverantörer måste också underteckna en så kallad trädeklaration, som innehåller krav avseende:

  • Efterlevnad av skogsbrukslagstiftningen och andra tillämpliga lagar 
  • Känt ursprung och uppgifter om källor
  • Inte använda illegalt avverkat virke
  • Inte använda trä från intakta naturskogar eller höga bevarandevärden
  • Inte använda skogsmaterial från skyddade områden
  • Inte använda virke från plantager i de tropiska och subtropiska regionerna
  • Endast använda värdefulla tropiska träslag (till exempel teak, meranti, rosenträ, mahogny) som är FSC® (Forest Stewardship Council®) certifierade.  

Nobia strävar efter att öka andelen trämaterial som härrör från certifierad källa, en andel som under 2019 uppgick till 91 procent. 

 

Återvunnet material

Skivmaterial, så som exempelvis spånskivor, består ofta av både restprodukter och återvunnet material. På så sätt kan träspill från sågverk och skogsvård samt uttjänta möbler och träprodukter uppgraderas til”l nya material. Cirka 30 procent av materialet i våra spånskivor består av återvunnet trä som uppfyller kraven i tillämpliga direktiv och system för inspektion.

 

91 %

trä från certifierad källa

 

30 %

återvunnet trä I spånskivor

 

Nobia Storbritannien fick tre av tre möjliga poäng i WWFs Timber Scorecard” 2019. I rapporten granskas brittiska företag avseende hållbart skogsbruk och ansvarsfulla inköp.