Vårt fokus

Att förstå viktiga intressenters förväntningar är avgörande för att kunna möta befintliga och framtida kundbehov. Utifrån intressentdialog, påverkansanalys och interna workshops har följande väsentliga hållbarhetsfrågor identifierats och prioriterats.

Våra fokusområden är:

 

  • Hållbara produkter: Utveckling av kökslösningar för samtida och framtida behov
  • Hållbara materialval: Material från källor med begränsad påverkan på människor och miljö
  • Minskad klimatpåverkan och hushållning med resurser: Resurs- och energi effektiva lösningar
  • Ansvarsfulla inköp: Urval, utvärdering och revision av leverantörer med focus på respekt för mänskliga rättigheter, miljön och affärsetik
  • Trygg arbetsmiljö: Säkra arbetsplatser främjar respekt för mänskliga rättigheter, individen och mångfald.
  • Affärsetik och transparens: Arbetsmetoder och uppförande för att säkra lagefterlevnad, förebygga transparens och bibehålla god affärsetik i värdekedjan.

 

Nobias främsta intressenter är våra anställda, kunder, affärskunder, aktieägare, franchisetagare, återförsäljare och leverantörer. Andra intressenter som vi påverkar eller är påverkade av på olika sätt inkluderar potentiella anställda, myndigheter, media och det lokala samhället där vi verkar.

 

Intressenter

Våra intressenters synpunkter är grunden för vårt utvecklings-arbete. Utifrån intressentdialogen identifierar vi Nobias materiella hållbarhetsfrågor

beskrivande bildtext Amanda Jackson, Hållbarhetschef