beskrivande bildtext

Vårt fokus

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifieras med hjälp av den dialog vi för med våra intressenter. Nobias fokusområden sätter prioriteringarna för vårt arbete framöver.

Hållbara materialval

Material från källor med begränsad påverkan på människa och miljö.

 

Produktansvar

Produktsäkerhet och produktutveckling som beaktar människa och miljö samt transparent produktspecifikation.

 

Ansvarsfulla inköp

Urval, uppföljning och granskning av leverantörer med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik som grund.

 

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhet

Säkra arbetsplatser med rättvisa villkor där respekt för mänskliga rättigheter, individen och mångfald främjas.

 

Minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning

Minskad klimatpåverkan i livscykeln, effektiv resursanvänding, återvinning och avfallshantering.

 

Affärsetik och anti-korruption

Arbetssätt och förhållningssätt för att säkra lagefterlevnad, främja transparens och säkerställa god affärsetik i värdekedjan. 

Kontakt

beskrivande bildtext
  • Amanda Jackson
  • Hållbarhetschef
  • Epost
  • 08-440 16 29
  • 0761-354 001