Affärsmässiga risker

Nobias affärsmässiga risker kan delas in efter stratregiska, affärsutvecklingsrelaterade, operationella, hållbarhetsrelaterade samt politiska och legala risker. Här kan du läsa om hur Nobia hanterar dessa risker.

Strategiska risker

Företagsstyrnings- och policyrisker hanteras genom att Nobia kontinuerligt utvecklar internkontrollen. Intern spridning av för ändamålet anpassad information säkerställs genom koncernens ledningssystem och processer.

 

Affärsutvecklingsrisker

Risker förknippade med affärsutveckling, såsom förvärv och större strukturella förändringar, hanteras av koncernens M&A-avdelning samt centrala programkontor samt genom de specifika projektgrupper som organiseras för de olika projekten. Fortlöpande uppföljning utförs mot ursprungliga planer och förväntade utfall. Mer långsiktiga risker hanteras i första hand vid styrelsens behandling av koncernens strategiska planering.

 

Operationella risker

 

Marknad och konkurrens

Nobia verkar på konkurrensutsatta och mogna marknader. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Nobia har ett strukturerat och proaktivt sätt att följa variationer i efterfrågan. Kraftfulla åtgärder och besparingspaket för att anpassa kapaciteten har visat att Nobia kan justera kostnadsnivån när efterfrågan på koncernens produkter minskar.

 

Kunder

Försäljning genom egna butiker och franchisebutiker är en medveten strategi för att nå ett större inflytande på kökserbjudandet till slutkund. Med egna butiker stärks möjligheten att profilera koncepten med större mervärde. En risk är att återförsäljare inte klarar åtaganden i ingångna avtal, vilket kan påverka försäljningen negativt.

 

Försäljning till projektkunder sker till regionala och lokala byggbolag via en specialiserad säljorganisation eller direkt via butiksnätet. Koncentrationen till dessa enskilt större kunder innebär såväl en ökad risk för förlorad försäljning för det fall en större kund går förlorad, som en ökad kreditrisk.

 

Varukedjan

Nobias kostnadsstruktur utgörs till cirka 60 procent av rörliga kostnader (råmaterial, komponenter, tillbehör), cirka 30 procent halvrörliga kostnader (personalkostnader, marknadsföring, underhåll) och cirka 10 procent fasta kostnader (hyror, avskrivningar, försäkringar). Fördelningen är relativt lika mellan huvudmarknaderna, förutom att Storbritannien har en något större andel fasta kostnader till följd av sina omfattande butiksnät.

 

Nobias egen tillverkning utgörs i huvudsak av produktion av skåp och luckor samt av montering av dessa, tillsammans med inköpta komponenter.

 

Av Nobias inköpkostnader avser cirka 20 procent råmaterial såsom spånskivor, cirka 55 procent komponenter såsom handtag, bänkskivor samt gångjärn, och cirka 25 procent handelsvaror såsom vitvaror. Underliggande råvaror som koncernen främst är exponerad mot är trä, stål, aluminium och plast. Nobias inköpsorganisation arbetar nära leverantörerna för att säkerställa effektiva materialflöden. Koncernens inköp och produktion utvärderas löpande i syfte att erhålla låga produktkostnader.

 

Egendomsrisker vid exempelvis brand vid tillverkande enheter minimeras genom att Nobia tillsammans med koncernens försäkringsgivare och riskkonsultföretaget AON genomför årliga tekniska riskinspektioner. Förebyggande åtgärder implementeras löpande för att minska risken för avbrott i verksamheten.

 

Strategi och omstrukturering

Nobias förmåga att öka lönsamheten och avkastningen för aktieägarna är till stor del beroende av hur väl koncernen lyckas utveckla innovativa produkter, upprätthålla en kostnadseffektiv tillverkning samt tillvarata synergieffekter. Hantering av strukturåtgärder är en väsentlig faktor för att bibehålla och öka konkurrenskraften i Nobia.

 

Humankapitalrisker

Nobia strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket är en viktig framgångsfaktor. För att säkerställa tillgång till och kompetensutveckling för motiverade medarbetare, hanteras chefsförsörjning och ledarutveckling på koncerngemensam nivå.

 

Hållbarhetsrelaterade risker

Nobias produkter omfattas av internationella och lokala regelverk rörande miljöpåverkan och andra effekter som uppstår vid produktion och transport av kök, till exempel utsläpp av avgaser och emissioner, buller, avfall och säkerhet. Nobia arbetar löpande med anpassning till erforderliga förväntningar och krav.

 

Politiska och legala risker

Förändringar av lokala skattelagstiftningar kan påverka efterfrågan på Nobias produkter. Subventioner avseende nybyggnationer och/eller renovering eller förändrad beskattning av boendet kan påverka efterfrågan. Skattemässigt avdrag för arbetskostnaden vid renoveringsarbeten, så kallat ROT-avdrag, har påverkat efterfrågan i flera av de nordiska länderna.

beskrivande bildtext

Relaterad information