Finansiella risker

Nobias finansiella risker härrör från valutor, räntor, likviditet, upplåning och kreditgivning samt finansiella instrument och pensioner. Samtliga av dessa hanteras i enlighet med bolagets finanspolicy.

Valutaexponering

Nobia påverkas av omräkningsdifferenser när koncernens försäljning och operativa resultat omräknas till svenska kronor, men den viktigaste valutapåverkan kommer från transaktionsflöden – när inköp och/eller produktion görs i en valuta och försäljning sker i en annan valuta.

 

Generellt gäller att:

  • Nobia gynnas av en svag euro (EUR) och en svag dansk krona (DKK)
  • Nobia gynnas av ett starkt brittiskt pund (GBP) och en stark norsk krona (NOK)

 

Nobia använder valutaderivat för att säkra en del av den valutaexponering som uppstår. Valutasäkringen gör att de valutarörelser som sker idag till viss del får en fördröjd inverkan.

 

Känslighetsanalys

Transaktionseffekten på koncernens rörelseresultat av förändringar i de för bolaget viktigaste valutaparen visas nedan. Transaktionseffekten på rörelseresultatet är exklusive säkringar och siffrorna visar effekt per den 31 december 2017. 

 

ValutaparFörändringEffekt på rörelseresultat
EUR/GBP +/-5% +/- 42 MSEK
EUR/SEK +/-5% +/- 23 MSEK
NOK/DKK +/-5% +/- 21 MSEK
NOK/SEK +/-5% +/- 16 MSEK

 

 

Värdeförändring i balansräkning

Utöver de finansiella risker som regleras i den av styrelsen antagna finanspolicyn finns risk för värdeförändring i balansräkningen. För prövning av tillgångsvärden och värdering av skuldposter i balansräkningen tillämpas ett strukturerat arbetssätt.

 

Mer information om Finansiella risker finns i not 2 samt på sidorna 67-69 i årsredovisningen för 2017.

beskrivande bildtext

Relaterad information