Måluppfyllelse

2019 uppnåddes målet för skuldsättningsgraden. Försäljningen ökade och marginalen var god, men inte i nivå med det finansiella målet. Den finansiella ställningen var fortsatt stark. Styrelsen återkallade förslaget till utdelning med anledning av osäkerheten kring de ekonomiska effekterna från spridningen av coronaviruset.

Utfall – tillväxt

Försäljningen ökade med 5 procent. Förvärvet av Bribus bidrog med cirka 2,5 procent medan den organiska försäljningsutvecklingen var oförändrad. Per region var den organiska tillväxten -1 procent i Norden, 1 procent i Storbritannien och -4 procent i Centraleuropa. Valutakurseffekter påverkade den rapporterade försäljningen med cirka 2,5 procent.
 

Omsättningstillväxt, %201420152016201720182019
Organisk tillväxt  2  6  4  2  -4   0
Förvärv -1  4  4  -   3   3
Valutapåverkan  6  7 -5 -1   5   3
Total tillväxt  7 17  3  1  4   5


Utfall – lönsamhet

Rörelsemarginalen uppgick till 8,1% (8,2) exklusive jämförelsestörande poster. Rörelsemarginalen för region Norden ökade under året medan rörelsemarginalen för Storbritannien var oförändrad exkl. jämförelsestörande poster. Region Centraleuropa förbättrade rörelsemarginalen tack vare högre marginal i Bribus som förvärvades 2018. 
 

Rörelsemarginal, %201420152016201720182019
Norden 12,8 13,3 14,3 14,8 12,5  13.1
Storbritannien   7,5   9,3   8,9   8,0   5,8    5.8
Centraleuropa   7,8   3,7   6,8   2,3   6,4    7.7
Koncernen   8,5   9,7  10,3 10,1   8,2    8.1

 

Utfall – finansiering

Nobias finansiella ställning är stark och skuldsättningsgraden ligger inom målet. Skuldsättningsgraden* uppgick till 31 procent (32) den 31 december 2019. Nettolåneskulden* uppgick till MSEK 1 344 (1 266). Inklusive effekterna av IFRS 16 var skuldsättningsgraden 89 procent (32) och nettolåneskulden MSEK 3 819 (1 266). 

* Exkl. IFRS 16 Leasing

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettolåneskuld, MSEK   1 206        774   493     77  1 266   3 819 

Skuldsättningsgrad, %

     38      20    14     2      32       89

Skuldsättningsgrad*, %     

     38      20    14    2      32       31

 * Exkl. IFRS 16 Leasing

 

Utfall – utdelning

På grund av osäkerheten kring effekterna av Coronavirusets spridning under inledningen av 2020 beslutade styrelsen dra tillbaka utdelningsförslaget om 4 kronor per aktie för 2019. 

 

 201420152016201720182019
Utdelning per aktie, SEK 1,75 2,50 3,00 7,00 4,00     -

Utdelning av årets

resultet efter skatt, %

 n/a  51 111 116    90     -