Finansiella risker

Utöver strategiska och operationella risker är Nobia exponerat för olika finansiella risker. Dessa är huvudsakligen hänförliga till valutor, räntor, likviditet, upplåning, kreditgivning, finansiella instrument och pensioner. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen. För ytterligare beskrivning hänvisas till vår not 2 Finansiella risker på sidorna 67–69

Valutaexponering

Den viktigaste valutapåverkan kommer från transaktionsflöden; när kostnader för inköp eller produktion är i en valuta och försäljning sker i en annan valuta. Koncernen använder valutaderivat för att säkra en del av den valutaexponering som uppstår. Valutasäkringen gör att de valutarörelser som sker idag till viss del får en fördröjd inverkan. Nobia påverkas också av omräkningsdifferenser när koncernens försäljning och operativa resultat omräknas till svenska kronor. För ytterligare beskrivning hänvisas till vår not 2 Finansiella risker på sidan 67-69.

 

Känslighetsanalys och transaktionseffekter valutor

I diagrammen visas de viktigaste valutaparen och utvecklingen sedan 2010. Generellt gynnas Nobias resultat av en svag euro och dansk krona samt en stark norsk krona och brittiskt pund.
En betydande del av den engelska verksamhetens inköp av komponenter görs i euro och färdiga produkter säljs sedan i brittiska pund. Nettoeffekten i detta valutapar innebär att en stark euro jämfört med pund är negativt för koncernen.
En andel av den svenska verksamhetens kostnader för materialinköp sker i euro. En stark svensk krona jämfört med euro är därför positivt för koncernen. En betydande del av den svenska produktionen av komponenter och färdiga produkter säljs i Norge. En svag svensk krona jämfört med den norska kronan är därför positivt för koncernen.
Den danska enheten har betydande försäljning i framförallt Norge, men även i Sverige. En svag dansk krona jämfört med de norska och svenska kronorna är därför positivt för koncernen.
För ytterligare beskrivning samt känslighetsanalys hänvisas till Not 2 Finansiella risker på sidorna 67–69. 

 

ValutaparFörändringEffekt på rörelseresultat
EUR/GBP +/-5% +/- 55 MSEK
EUR/SEK +/-5% +/- 24 MSEK
NOK/DKK +/-5% +/- 21 MSEK
NOK/SEK +/-5% +/- 16 MSEK

 

 

Värdeförändring i balansräkning

Utöver de finansiella risker som regleras i den av styrelsen antagna finanspolicyn finns risk för värdeförändring i balans­räkningen.
För prövning av tillgångsvärden och värdering av skuldposter i balansräkningen tillämpas ett strukturerat arbetssätt.

beskrivande bildtext

Relaterad information