Finansiella risker

Risker som kan orsaka oförut- sedd variabilitet eller volatilitet i nettoomsättning, marginaler, vinst per aktie, avkastning eller marknadsvärde.
Riskområde: Beskrivning: Hantering:

 

Misslyckade kredit kotroller           

 

Kreditrisk avser risken för förluster på grund av att Nobias kunder eller motparter i finansiella kontrakt inte fullgör sina betalningsåtaganden.

 

Kreditrisk inom kundfordringar Kreditrisk inom kund- fordringar hanteras genom kreditkontroller av kunderna med hjälp av kreditvärderingsföretag. En koncerngemen- sam kreditriskpolicy anger kreditgränsen för olika kun- der. Kreditgränsen sätts och övervakas regelbundet. Kund- fordringar redovisas till det belopp som förväntas betalas baserat på en bedömning av de förväntade kreditförlus- terna för den återstående livslängden för samtliga kund- fordringar per balansdagen. För mer information om kund- fordringar och redovisning av förväntade kreditförluster, se not 2 finansiella risker.

 

Finansiell kreditrisk Nobia strävar efter att ingå avtal som medger nettoberäkningar av fordringar och skulder. I vissa fall finns det även kompletterande villkor till dessa avtal gällande ställande av säkerheter. Kreditexponering i derivatinstrument beräknas som instrumentets marknadsvärde per balansdagen.

 

 

Valutakurs effekter

 

 

En betydande andel av komponenterna i den brittiska verksamheten köps in i euro (EUR), medan de färdiga pro- dukterna därefter säljs i brittiska pund (GBP). Nettoef- fekterna av det här valutaparet innebär att en stark euro gentemot det brittiska pundet är negativt för koncernen.
En andel av den svenska verksamhetens kostnader för materialinköp är i euro. En stark svensk krona gentemot euron är därmed positivt för koncernen.
En betydande andel av den svenska produktionen av
komponenter och färdiga produkter säljs i Norge.
En svag svensk krona gentemot den norska kronan är därmed positivt för koncernen. Den danska enheten bedri- ver en betydande andel av sin försäljning i Norge, men även i Sverige. En svag dansk krona gentemot den norska och svenska kronan är därmed positivt för koncernen.

 

Transaktionsexponering är ris- ken för att förändringar i valutakurserna inom exportin- täkter och importintäkter skulle kunna få en negativ påver- kan på koncernens rörelseresultat och kostnaden för anläggningstillgångar.

 

Omräkningsexponering är risken som Nobia är exponerad för vid omräkningen av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar till svenska.

 

Långsiktig valutakurskänslighet I tabellen nedan visas en uppdelning av koncernens nettoomsättning och rörelsekost- nader per valuta och ger en översikt över koncernens käns- lighet för valutakursfluktuationer på lång sikt. De största exponeringarna är noterade i euro och brittiska pund. 

 

 

 

Transaktionsexponering, som följer av export och import, kan säkras under en period på upp till 9 månader. Kontrakterade framtida betalningar för anläggningstill- gångar i utländska valutor kan säkras upp till hela kostnaden. Huvuddelen av Nobias verksamhet bedrivs utanför Sve- rige och därmed uppkommer transaktionsexponering främst i andra valutor än SEK. Den största exponeringen utgörs av ett köpkrav för polska złoty (PLN) och ett säljkrav för EUR och GBP. Den betydande exponeringen mot PLN är en följd av koncernens inköp av olika typer av plattor som faktureras i PLN. Under året var det främst kundfordringar och leveran- törsskulder samt framtida betalningar av anläggningstill- gångar som säkrades fortlöpande.

 

Omräkningsexponering Nobia hanterar omräkningsex- ponering genom att fördela skulderna på flera olika valu- tor där koncernen äger tillgångar, så att nyckeltal som är väsent- liga för bolagets kreditbetyg skyddas från valutakurseffekter på lång sikt. Omräkningsexponering i utländska dotterföre- tags resultaträkningar valutasäkras inte.

 

För mer information om finansiella risker, se not 2.