Legala & Regulatoriska risker

Risker relaterade till juridiska eller statliga åtgärder som kan ha en väsentlig inverkan på uppnåendet av affärsmål.
Riskområde: Beskrivning: Hantering:

 

Legala risker och efterlevnadsrisker       

 

Legala risker består av ett antal olika ris- ker, delvis inom olika områden. Ändrad lagstiftning, över- trädelser av lagar och regler i verksamheten eller eventu- ella fel i avtal som Nobia har undertecknat är exempel på legala risker som skulle kunna få negativa ekonomiska följ- der för Nobia. I vissa fall kan de också leda till utdragna och kostsamma rättsprocesser.

 

Efterlevnadsrisk Bristande efterlevnad av legala krav och bolagsstyrningskrav och globalt etablerad praxis för att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i någon av de jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet och inom vår varuförsörjning skulle kunna exponera oss för väsentliga risker om det inte hanteras aktivt. Om Nobia inte kan han- tera relationerna med sina intressenter skulle det kunna orsaka störningar i verksamheten och få en negativ påver- kan på koncernens anseende. Dessa krav omfattar bland annat lagar gällande miljö, priskontroller, efterlevnad av konkurrenslagstiftning, data- skydd, mänskliga rättigheter samt arbetslagar. Hårdare miljökrav, återställning av miljön i samband med stängda anläggningar eller brott mot olika tillstånd skulle kunna innebära högre kostnader för koncernen. Det finns en ökad efterfrågan från investerare och regu- latoriska organ för tydligare finansiella upplysningar från företagen när det gäller klimatrelaterade risker och möj- ligheter.

 

Nobia övervakar fortlöpande utvecklingen inom ett fler- tal områden och hanterar eventuella legala risker som upp- kommer i samarbete med externa rådgivare. Till sin natur är legala risker ofta hänförliga till ett visst land, vilket innebär att Nobia ofta anlitar lokala experter i olika frågor.
Vi har tagit fram och driver ett utbildningsprogram i vår uppförandekod, som stöds av självcertifiering och rappor- tering.
Vår efterlevnad av lagar och regler samt bolagsstyrningen stöds av en centraliserad samordning av efterlevnadsrela- terade frågor.
Vi har en konfidentiell rapporterings-hotline, Speakup, som gör det möjligt för medarbetare, kunder, leverantörer, chefer och andra intressenter att anmäla misstänkta över- trädelser.


Nobia har ett omfattande program med policyer och riktlinjer om efterlevnad av tillämpliga lagar gällande kon- kurrens, arbete mot korruption och dataskydd samt efterlevnad av uppförandekoden. Alla nyanställda måste genomgå en utbildning i uppförandekoden kort efter att de har börjat hos oss.
Pågående och potentiella miljörisker övervakas regelbun- det i verksamheten. Ett flertal nyckeltal som mäter resurs- och energianvändning för att minimera kostnaderna och påverkan på miljön har tagits fram och övervakas fortlö- pande av ledningsteamet.


Riskerna hanteras till exempel genom ett förebyggande arbete i form av miljöriskinspektioner i samband med
förvärv samt återställningsprojekt i samband med att vi
stänger våra anläggningar.