Operativa & Samhällsrisker

Risker som kan påverka eller äventyra genomförandet av affärsfunktioner eller påverka samhället.
Riskområde: Beskrivning: Hantering:

 

Konkurrens      

 

Konkurrensen innebär en risk för en negativ effekt på försäljningen av och prissättningen på Nobias produkter och äventyrar bolagets marknadsställning.
Nobia har verksamhet på mogna marknader, vilket inne- bär att den underliggande efterfrågan under normala omständigheter är relativt stabil. Trots det är Nobia utsatt för betydande konkurrens från andra producenter av lik- nande produkter.
Nobias produkter till detaljhandelsmarknaden säljs via egna butiker och genom franchiseåterförsäljare. Försälj- ning till professionella kunder görs med regionala och lokala byggföretag via en specialinriktad försäljningsorganisation eller direkt genom nätverket av butiker. Om de här aktö- rerna inte är framgångsrika i att sälja Nobias produkter skulle det kunna få en negativ påverkan på Nobias intäkter.

 

Vad gäller konkurrenterna genomförs riskanalyser både centralt och lokalt. Nobia följer genom sin process för att övervaka verksamhetsmiljön upp nya aktörer på marknaden och deras påverkan på bolaget.
Bolaget arbetar för att upprätthålla starka och långvariga kundrelationer inom strategiska kundsegment samt bygga upp relationer med nya kunder.
Nobia har en strukturerad och proaktiv metod för att följa svängningar i efterfrågan. Stabila åtgärder och kostnads- besparingsprogram för att justera kapaciteten har visat att Nobia kan justera sin kostnadsnivå när efterfrågan på kon- cernens produkter minskar.

 

 

IT-Risker

 

 

Koncernen är beroende av sina IT-system för den löpande verksamheten. Störningar i eller fel på kritiska sys- tem har en direkt påverkan på produktionen. Fel i hante- ringen av finansiella system kan påverka bolagets resulta- trapportering.
Cybersäkerhetsrisker ökar i betydelse och skulle kunna
få en betydande påverkan på Nobias verksamhet.
Stöld eller modifiering av immateriella rättigheter utgör en risk för våra produkter och framtida affärsframgångar.

 

 

 

Nobia har en global IT-säkerhetspolicy, inklusive kvalitets- säkringsrutiner som styr IT-verksamheten. Systemlandskapet är baserat på väl beprövade produkter och det görs kontinu- erliga investeringar i IT-landskapet för hålla det uppdaterat.
Cybersäkerheten diskuteras och hanteras regelbundet och investeringar görs, allt av IT-säkerhetsfunktionen. Med- vetenhet om cybersäkerhetsrisker ökar beredskapen för att snabbt åtgärda eventuella attacker.
Informationssäkerheten övervakas genom IT-säkerhets- revisioner. Det finns standardiserade processer inrättade för implementering av nya system, förändringar av befintliga system samt den dagliga verksamheten.

 

 

Teknisk integritet för våra rörelse tillgångar

 

 

Vi har tre större produktionsanläggningar som svarar för
cirka 75 procent av den totala produktionskapaciteten.
Om verksamheten vid någon av dessa viktiga anlägg- ningar avbryts under en längre tid skulle det kunna få en väsentlig negativ påverkan på Nobias finansiella ställning eller resultat.
Olyckshändelser som bränder, explosioner eller större maskinfel eller en oförmåga hos våra tillgångar att utföra de tänkta funktionerna på ett effektivt sätt samtidigt som vi skyddar medarbetarna, verksamheten, miljön och
intressenterna skulle kunna leda till egendomsskador, pro- duktionsbortfall, skador på anseendet och/eller säkerhets- eller miljöproblem.

 

 

Utifrån det perspektivet är målet med Nobias riskhante- ring att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt skydda bola- gets anställda, miljö, bolagets tillgångar samt verksamheten. Nobia strävar efter att skapa och bibehålla en balans mel-
lan arbetet för att förebygga produktionsbortfall och försäk- ringsskyddet. Arbetet med att förebygga produktionsbortfall utförs i enlighet med etablerade riktlinjer som omfattar åter- kommande inspektioner av externa riskexperter.
Övriga viktiga element i arbetet med att förebygga förlus- ter är underhållet av produktionsanläggningar och maskiner, utbildning av personalen samt god ordning i verksamheten. Nobia investerar fortlöpande i arbetet för att förebygga för- luster för att minska risken för skador på olika sätt. Anlägg- ningarna skyddas till exempel av sprinklersystem. Alla fabriker är försäkrade för ersättningskostnader och inkomst- bortfall. Nobia arbetar alltid tillsammans med marknadsle- dande försäkringsbolag.

 

 

Miljöpåverkan och klimatförändringar

 

 

De främsta drivkrafterna för externa miljörisker är fysiska förändringar i klimat och naturtillgångar, förändringar av lagar och regler, skatter och priser på olika resurser.
Vidare finns det risker hänförliga till brist på kontroll eller till exempel arbetsförhållanden hos underleverantö- rer, allvarliga miljöproblem eller arbetsplatsolyckor samt en oförutsedd efterfrågan på miljöcertifierade produkter.

 

 

Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker är inte- grerade i koncernens övergripande process för att bedöma operativa risker. Riskbedömningen är en del av väsentlig- hetsprocessen för att identifiera de mest väsentliga hållbar- hetsfrågorna. Förebyggandet av risker och riskhanteringen är integrerade i den strategiska planeringen liksom i de operativa processerna och rutinerna. Genom vårt interna hållbarhetssystem identifierar, hanterar och följer vi upp viktiga hållbarhetsfrågor, inklusive risker. Hållbarhetsstyr- ningen är integrerad i våra centrala processer som hållbar- hetsstyrkort inom produktutvecklingen samt bedömning och utvärdering av leverantörer i inköpsprocessen.
Via lokala miljöledningssystem hanteras förebyg- gande åtgärder på varje produktionsanläggning, inklusive nödlägesberedskap.
Under året inledde vi också processen med att kvan- tifiera den finansiella påverkan från klimatrelaterade risker i enlighet med rekommendationer från Task Force on Cli- mate-related Financial Disclosures (TCFD).

 

 

Att locka till sig och behålla de mest komptenta medarbetarna

 

 

Vår framgång är beroende av våra medarbetare. Nyck- eln till att vi ska vara framgångsrika på lång sikt är att vi kan locka till oss, behålla och utveckla en kompetent och enga- gerad personalstyrka.
Tillgång till rätt kompetens, i synnerhet skickliga ledare och teknisk kompetens, är avgörande för att stödja resul- tatet och utvecklingen av verksamheten.
Att förlora kompetens eller att inte kunna locka till sig nya medarbetare till verksamheten har potential att
undergräva vår förmåga att driva resultatet och leverera i
enlighet med våra strategiska mål.
Olyckor eller tillbud på arbetsplatsen till följd av bris- tande säkerhetsåtgärder kan ha en negativ påverkan på produktiviteten och på Nobias varumärke som arbetsgi- vare.

 

 

För att locka till oss kompetenta medarbetare inves- terar vi i vård av varumärket (employer branding). Bland annat arbetar vi för en rättvis och transparent rekryte- ringspraxis samt regelbundna granskningar av våra poli- cyer för mångfald och inkludering, arbetsrätt samt mänsk- liga rättigheter. Vi säkerställer att vi har konkurrenskraftiga ersättningar för aktuell befattning och verksamhetsland. Vi stödjer och investerar både i koncerngemensamma och lokala utbildningsprogram.

Vi har implementerat åtgärder för att övervaka och hantera successionsplanering, perso- nalomsättning, interna tillsättningar och utbildning.
Vi utför 360˚ feedback på ledningsnivå och genomför regelbundet granskningar av resultat och utveckling på lokal nivå. Vi genomför en koncernövergripande medarbe-

tarundersökning ungefär vartannat år.
Genom vårt kommunikationsverktyg, Speakup, kan medarbetare anmäla beteenden som kan vara i strid med våra värderingar.
Koncernen bedömer och hanterar regelbundet säker-
hets- och hälsorisker i verksamheten. Medarbetar-
nas säkerhet är vår främsta prioritering. Samtliga enhe- ter bedriver ett systematiskt hälso- och säkerhetsarbete där alla arbetsplatsolyckor analyseras, och åtgärder vid- tas för att undvika att det inträffar liknande olyckor. Säker- heten står alltid högst på dagordningen genom en daglig övervakning av tillbud och olyckor. Både chefer och övriga medarbetare utbildas fortlöpande i hälsa och säkerhet.
Därutöver är sju av våra fjorton produktionsanläggningar certifierade enligt OHSAS 18001. I vår verksamhet i Nor- den har rutiner och processer implementerats både för att övervaka och stärka arbetet mot arbetsplatsolyckor.

 

 

Kostnader för och tillgång på råvaror

 

 

Tillgång till hållbara källor för råvaror är en mycket vik- tig del av vår verksamhet. De råvaror som används av kon- cernen omfattar betydande mängder trä, stål, aluminium och plast. Priserna och tillgången på trävirke kan påverkas negativt av minskad tillgång på trä som lever upp till våra standarder för trovärdigt certifierat eller kontrollerat virke, påverkan från klimatförändringarna genom den ökade förekomsten av extrema väderförhållanden, förändringar i regnmäng- derna eller ökad förekomst av skadeinsekter eller sjuk- domsutbrott samt en ökad användning av trä som bio- bränsle.

Variationer i kostnaderna för komponenter (såsom handtag, bänkskivor och gångjärn) och varor för återför- säljning (såsom vitvaror) påverkas främst av förändringar i råvarupriser på världsmarknaden

 

 

Risk för störningar i leveranser Nobia köper in råva- ror och komponenter från Europa, bland annat norra Ita- lien, och Asien/Australien. Störningar i underleverantörers förmåga att leverera varor till Nobia, som en konsekvens av såväl globala som lokala störningar, kan resultera i förse- ningar av Nobias leverans till sina kunder. Leveransförse- ningar kan uppstå av många orsaker, till exempel extrema väderförhållanden, pandemier eller politiska störningar. Sådana förseningar kan leda till kostnader, uteblivna intäk- ter och ett försämrat rykte.

 

 

Vi arbetar för att köpa råvaror från hållbara, ansvars- fulla källor. Vi jobbar kontinuerligt med våra leverantörer för att öka andelen återvunnet material och vi uppmunt- rar lagstiftning som stödjer lokal insamling av material för återvinning. Vi har ett flertal leverantörer för var och en av våra verk- samheter, och vårt centraliserade inköpsteam har ett tätt samarbete med verksamheten för att förhandla mer lång- siktiga avtal med strategiska leverantörer. Vi köper in virke från olika områden för att minska de potentiella effekterna av klimatförändringarna på våra virkesleverantörer.

Förbättringar av effektiviteten i bolagets verksamhet, förändrade produktspecifikationer och prisökningar är exempel på åtgärder för att minska effekterna av höjda priser på insatsvaror.