Strategiska & Tillväxtrisker

Risker som kan ha en materiell påverkan på de strategiska målen och uppstå genom interna eller externa faktorer.
Riskområde: Beskrivning: Hantering:

 

Politisk och Makro-ekonomisk risk

 

Efterfrågan på Nobias produkter påverkas av allmänna makroekonomiska trender och därav betingade föränd- ringar i sina kunders köpkraft och konsumtionsmönster. Makroekonomiska eller politiska beslut och händelser runt om i världen påverkar Nobias verksamhet, såväl lokalt som på en global skala. Politisk osäkerhet och svaga makroeko- nomiska förhållanden kan indirekt påverka efterfrågan på kök. Affärsrisker kopplade till politiska beslut om restrik- tioner, exempelvis relaterat till handelstariffer, eller annars minskad rörlighet, leder även till dyrare import, mindre konkurrenskraftig export, annullerade ordnar med mera.
Nobia har försäljning i Norden, Storbritannien, Neder- länderna och Österrike och köper in råvaror och kompo- nenter från Europa, bland annat norra Italien, och Asien/ Australien. Nobia har som ett led i sin normala verksam- het omfattande kundfordringar och leverantörsskulder, vilka påverkas av tillgången till likviditet i den globala eko- nomin. Förändringar i den globala politiken och makroeko- nomin kan få en väsentlig påverkan på Nobias intäkter, rörelsemarginal och finansiella ställning.

 

 

För samtliga verksamheter gäller att Nobia genom en rad åtgärder försöker hantera effekten av förekommande konjunktursvängningar. Åtgärder för att sänka kostnader, översyn av kapacitets- och produktionsstruktur samt att genom produktinnovationer skapa ett högre kundvärde är exempel på detta. Nobia arbetar löpande med att bevaka, utvärdera och försöka förutse omvärldsförändringar i form av politiska beslut och förändrade regelverk inom de områ- den som är av särskild betydelse för vår verksamhet. Nobia medverkar i olika nationella och internationella bransch- organisationer liksom i andra typer av partnerskap. Syftet är att få tidig kunskap om och aktivt bidra till utveckling av områden som är betydelsefulla för vår verksamhet. Nobia behöver därför proaktivt vidta åtgärder för att bedöma och hantera dessa risker. Riskerna till vänster har helt eller delvis realiserats bland annat som en konsekvens av COVID-19.

 

Att inte uppfylla kundernas efterfrågan och preferenser

 

Efterfrågan på Nobias produkter påverkas av allmänna makroekonomiska trender och de fluktuationer i kunder- nas köpkraft och konsumtionsmönster som blir resultatet, där priser, antalet transaktioner på bostadsmarknaden och tillgång till finansiering är viktiga faktorer.
Viktiga framgångsfaktorer för Nobias långsiktiga tillväxt och lönsamhet är vår förmåga att erbjuda attraktiva, inn- ovativa och hållbara produkter, tjänster och varumärken samt att göra dessa tillgängliga för kunder och konsumen- ter under hela produktlivscykeln.
Digitaliseringen förändrar också kund- och konsument- beteenden, preferenser och efterfrågan. Vidare börjar en ökad medvetenhet om klimatet att förändra kundernas förväntningar och krav.

 

Nobias fokus på kund- och konsumentinsikter vägleder bolagets innovationsverksamhet för att säkerställa att nya produkter och tjänster är konkurrenskraftiga och finns posi- tionerade i rätt försäljningskanaler. Fortlöpande investeringar i forskning och utveckling för att utveckla och utforma produkter med ett livscykelperspek- tiv i linje med kundernas krav och förväntningar, även under lågkonjunkturer. Nobia fäster också stor vikt vid att utveckla processer, produkter och information för att garantera kundnöjdhet, till exempel genom att erbjuda miljömärkta produkter samt säkerställa att de produkter vi tar fram och de material vi använder följer våra egna och intressenternas standarder. Nobia deltar i den tilltagande digitaliseringstrenden och dess påverkan på kunder, konsumenter och kanaler, exem- pelvis genom online-försäljning.