Årsstämma 2010

Ordinarie bolagsstämma ägde rum den 30 mars 2010 klockan 17.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2009 inte ska lämnas. Samtliga till årsstämmans förfogande stående medel, total 1 744 788 257 kronor, överföres således i ny räkning. Beslutet motiveras av verksamhetsårets negativa resultat efter skatt och syftar till att stärka bolagets och koncernens finansiella position och handlingsutrymme mot bakgrund av den senaste tidens marknadsutveckling, finansiella åtaganden och kommande strukturåtgärder.

 

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Hans Larsson, Thore Ohlsson, Lotta Stalin och Fredrik Palmstierna omvaldes. Rolf Eriksen och Johan Molin nyvaldes. Wilhelm Laurén, Joakim Rubin och Preben Bager hade undanbett sig omval.

 

Val av ordförande

Årsstämman beslutade att Hans Larsson ska fortsätta som styrelsens ordförande.

 

Prestationsrelaterat personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2010. Detta innebär att sammanlagt högst 2 300 000 personaloptioner under 2010 vederlagsfritt tilldelas cirka 150 högre befattningshavare i Nobiakoncernen. Antal optioner som kan utnyttjas bestäms av den genomsnittliga ökningen av vinsten per aktie under treårsperioden 2010-2012. Varje personaloption berättigar till en aktie i Nobia AB.

 

Återköpsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på de villkor som närmare framgår av det fullständiga beslutet.

 

Detaljerad beskrivning av personaloptionsprogrammet och återköpsbemyndigandet samt övriga beslut som fattades på årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 

VD:s anförande

I sitt anförande vid årsstämman sa VD och koncernchef Preben Bager:
- Utvecklingen på köksmarknaden har hittills med få undantag varit sämre än vad vi hade förväntat. Detta innebär att produktion och leveranser fortsatt är på en låg nivå, med lågt kapacitetsutnyttjande. De under 2009 verkställda strukturåtgärderna har i huvudsak löpt planenligt. Vi har dock fått förseningar i den omfattande omställningen av logistiken i Hygena vilket inneburit tappad försäljning och högre kostnader än planerat.

 

Nobia AB (publ)
30 mars 2010

 

För ytterligare information kontakta:
Hans Larsson, styrelseordförande
Ingrid Yllmark, informationschef, telefon 08 440 16 00 eller 0708 65 59 00

 

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Hygena i Frankrike, HTH i Norden, Magnet i Storbritannien och Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 8 000 anställda och omsätter drygt 15 miljarder kronor. Nobiaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se