Årsstämma 2011

Årsstämma 2011 hölls den 30 mars 2011 klockan 17:00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2010 inte ska lämnas. Samtliga till årsstämmans förfogande stående medel, totalt 1 765 170 138 kronor, överföres således i ny räkning.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Styrelseledamöterna Rolf Eriksen, Bodil Eriksson, Johan Molin, Thore Ohlsson, Lotta Stalin och Fredrik Palmstierna omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Morten Falkenberg, koncernchef och verkställande direktör i Nobia, och Nora Førisdal Larssen, som bland annat är senior investment manager på Nordstjernan. Hans Larsson och Stefan Dahlbo hade undanbett sig omval.
Bolagets revisor KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helene Willberg, omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande utsåg stämman Johan Molin.

 

Prestationsrelaterat personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2011. Detta innebär att sammanlagt 1 800 000 personaloptioner vederlagsfritt tilldelas cirka 100 högre befattningshavare i Nobia-koncernen. Antal optioner som kan utnyttjas bestäms av den genomsnittliga ökningen av vinsten per aktie under treårsperioden 2011-2013. Varje personaloption berättigar till en aktie i Nobia AB.

 

Återköpsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på de villkor som närmare framgår av det fullständiga beslutet.