Årsstämma 2012

Årsstämma i Nobia AB ägde rum den 11 april 2012 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag omvalde årsstämman styrelseledamöterna Rolf Eriksen, Bodil Eriksson, Morten Falkenberg, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson samt Fredrik Palmstierna, och Lilian Fossum Biner valdes till ny styrelseledamot. Lotta Stalin hade undanbett sig omval. Vidare omvaldes Johan Molin till styrelseordförande.

 

Bolagets revisor, KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helene Willberg, omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

 

Arvode till styrelse

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 800 000 kronor.

 

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

 

Införande av prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier under programmet

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationskrav baserat på Nobias vinst per aktie under 2012-2013. Måltalet kommer att kommuniceras efter mätperiodens slut.

 

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 egna Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

 

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier, utanför NASDAQ OMX Stockholm.

 

VD:s anförande

Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg redogjorde i sitt anförande bland annat för bolagets utveckling under 2011 samt för koncernens strategiska initiativ som samlas under rubrikerna Tillväxt och Effektivitet.