Årsstämma 2014

Årsstämma i Nobia AB ägde rum onsdagen den 9 april 2014 klockan 15.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2013 om 1,00 krona per aktie, totalt cirka 167 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 14 april och utbetalning beräknas ske den 17 april.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta personer. Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson samt Fredrik Palmstierna omvaldes. Stefan Jacobsson och Ricard Wennerklint valdes till nya styrelseledamöter.

 

KPMG AB, med huvudansvarig revisor George Pettersson, valdes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Arvode av styrelse

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 045 000 kronor.

 

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

 

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationskrav baserat på Nobias vinst per aktie under 2014-2015. Måltalet kommer att kommuniceras efter mätperiodens slut.

 

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

 

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier, utanför NASDAQ OMX Stockholm.