Årsstämma 2016

Årsstämma i Nobia AB ägde rum måndagen den 11 april 2016 klockan 15.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2015 om 2,50 kronor per aktie, totalt cirka 421 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är onsdag den 13 april och utbetalning beräknas ske måndag den 18 april.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer och omvalde ledamöterna Tomas Billing, Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Thore Ohlsson, Fredrik Palmstierna, Stefan Jacobsson, Ricard Wennerklint och Christina Ståhl. Tomas Billing omvaldes till styrelseordförande.

 

KPMG AB, med huvudansvarig revisor George Pettersson, omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 4 010 000 kronor, fördelat på 1 100 000 kronor till ordföranden, 390 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 80 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande Nordstjernan, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden, till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

  

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 55 procent av fast årslön och för övriga i koncernledningen till maximalt 30 procent av fast årslön.

 

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. I jämförelse med tidigare års program innebär deltagande i programmet bland annat att den maximala rörliga ersättningen för deltagaren justeras ned. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad vinst per aktie för Nobia under räkenskapsåren 2016-2017.

 

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

 

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.