Årsstämma 2018

Årsstämma i Nobia AB ägde rum tisdagen den 10 april 2018 klockan 16.00

på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den ordinarie utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2017 om 3,50 kronor per aktie, samt en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, totalt cirka 1 180 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är torsdag den 12 april och utbetalningen beräknas ske tisdag den 17 april.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer och omvalde ledamöterna Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Stefan Jacobsson, Ricard Wennerklint, Christina Ståhl, Jill Little och George Adams. Hans Eckerström valdes till ny styrelseledamot och till ordförande av styrelsen. Tomas Billing hade avböjt omval. 

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 4 345 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 125 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Tomas Billing (ordförande) representerande Nordstjernan, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön och för övriga i koncernledningen till maximalt 40 procent av fast årslön.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. Deltagande i programmet innebär, i likhet med föregående års program, bland annat att den maximala rörliga ersättningen för deltagaren justeras ned. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad vinst per aktie för Nobia under räkenskapsåren 2018 och 2019. 

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade om minskning av Nobias aktiekapital med högst 1 666 641 kronor genom indragning av högst 5 000 000 egna aktier för avsättning till fritt eget kapital. De egna aktier som Nobia kommer att inneha efter indragningen ska användas för att säkra Nobias åtaganden enligt koncernens aktiebaserade incitamentsprogram.