Årsstämma 2019

Årsstämma i Nobia AB ägde rum torsdagen den 2 maj 2019 klockan 17.00 på Kapitel 8 Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den ordinarie utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 om 4,00 kronor per aktie, totalt cirka 675 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndag den 6 maj och utbetalningen beräknas ske torsdag den 9 maj.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju personer och omvalde ledamöterna George Adams, Hans Eckerström, Morten Falkenberg, Nora Førisdal Larssen, Stefan Jacobsson och Jill Little. Marlene Forsell valdes till ny styrelseledamot och Hans Eckerström omvaldes till ordförande av styrelsen. Lilian Fossum Biner, Christina Ståhl och Ricard Wennerklint hade avböjt omval.
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 525 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 125 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (ordförande) representerande Nordstjernan, Ricard Wennerklint representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön och för övriga i koncernledningen till maximalt 40 procent av fast årslön.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren själv investerarar en del av sin månadslön för mars 2019 i aktier i Nobia och för tilldelning av aktier krävs att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) eller totalavkastning (TSR) på Nobias aktier har uppnåtts.
Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 300 000 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas som sparaktier i programmet samt överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas vid tilldelning under programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.