Årsstämma 2020

Årsstämma i Nobia AB ägde rum tisdagen den 5 maj 2020 i Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets aktieägare för verksamhetsåret 2019. Bolagets ansamlade fria vinstmedel om 1 277 340 518 kronor balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Nora Førisdal Larssen, Marlene Forsell och George Adams. Jan Svensson, Arja Taaveniku och Carsten Rasmussen valdes till nya ledamöter och Nora Førisdal Larssen valdes till ordförande av styrelsen. Hans Eckerström, Stefan Jacobsson och Jill Little hade avböjt omval.
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 250 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 125 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (ordförande) representerande Nordstjernan, Ricard Wennerklint representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå fast kontantlön, rörlig kontantersättning respektive pension och andra förmåner. Rörlig kontantersättning för VD och koncernledning får uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön och pension och andra förmåner får uppgå till maximalt 40 procent av fast årslön.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.
Nobia årsstämma 2020 kommuniké