Årsstämma 2022

Hålls i Stockholm den 5 maj

Datum: 5 maj 2022

Aktieägarna i Nobia AB (publ), org.nr. 556528–2752 (“Nobia”) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 - Sibeliusalen. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägarna före årsstämman även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Rätt att delta i årsstämman

Den som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022,
• dels anmäla sig hos Nobia för deltagande i årsstämman senast fredagen den 29 april 2022 enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast fredagen den 29 april 2022.

Tid: 16:00

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4 - Mötesrum Sibeliussalen