Årsstämma 2021

Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 29 april, hållit årsstämma i Stockholm.

Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den ordinarie utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2020 om 2,00 kronor per aktie, totalt cirka 338 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndag den 3 maj och utbetalningen beräknas ske torsdag den 6 maj.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 250 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 10 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 150 000 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Nora, F. Larssen, George Adams, Marlene Forsell, Carsten Rasmussen, Jan Svensson och Arja Taaveniku. Nora F. Larssen omvaldes till ordförande av styrelsen.
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills vidare.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernan), Fredrik Ahlin (representant för If Skadeförsäkring), Lovisa Runge, (representant för Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder) till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Årsstämman valde Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 80 personer bestående av koncernledningen, högre befattningshavare och personer med seniora chefsbefattningar inom Nobia-koncernen. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren själv investerarar en del av sin årslön i aktier i Nobia och för tilldelning av aktier krävs att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) på Nobias aktier har uppnåtts.
Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 400 000 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas vid tilldelning under programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

Ändring av bolagsordning

Stämman antog styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen, varigenom ändringar gjordes för att reflektera vissa lagändringar.

 

För ytterligare information:
Tobias Norrby, IR-chef
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com