Bokslutskommuniké januari–december 2013

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 909 miljoner kronor (3 097). Den organiska tillväxten var –1 procent (–2). Inga strukturkostnader påverkade kvartalets rörelseresultat (739). Periodens rörelseresultat exklusive strukturkostnader uppgick till 199 miljoner kronor (196), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8 procent (6,3). Resultat efter skatt och inklusive strukturkostnader uppgick till 98 miljoner kronor (–677), motsvarande ett resultat per aktie om 0,59 kronor (–4,06). Operativt kassaflöde uppgick till 210 miljoner kronor (133). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 krona per aktie (0,50).

Marknadsutvecklingen bedöms sammantaget vara oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Den brittiska marknaden har fortsatt att växa, dock från en låg nivå. Marknaden i Norden bedöms ha minskat något och huvudmarknaderna i Kontinentaleuropa försvagades.

Organiskt minskade försäljningen med 1 procent (–2). Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med –17 miljoner kronor (–64). Optifit, som avyttrades under andra kvartalet 2013, hade under fjärde kvartalet 2012 en försäljning om 77 miljoner kronor. Den ändrade rapporteringsperioden i Storbritannien påverkade försäljningen negativt med 74 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2012.

Bruttomarginalen var 42,0 procent (42,0), positivt påverkad av högre försäljningsvärden och negativt påverkad av valutakursförändringar och lägre försäljningsvolymer.

Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader ökade främst genom högre försäljningsvärden och kostnadsbesparingar. Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet exklusive strukturkostnader med cirka –20 miljoner kronor (30), varav 0 miljoner kronor (–5) i omräkningseffekt och –20 miljoner kronor (35) i transaktionseffekt.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var 14,6 procent under den senaste tolvmånadersperioden (–5,3).

Det förbättrade operativa kassaflödet var huvudsakligen ett resultat av lägre investeringar och strukturbetalningar samt en något högre resultatgenerering jämfört med föregående år.

Koncernchefens kommentar
– Försäljningsutvecklingen i Storbritannien var positiv, men kunde endast delvis kompensera den negativa tillväxten i Norden och Kontinentaleuropa. Region Norden uppvisade återigen en stark lönsamhet och sammanslagningen av varumärkena Myresjökök och Marbodal har hittills varit lyckosam. Ambitionerna för 2014 är höga. Vi marknadsför Nobias nya innovationer och i våra butiker införs förbättrade säljprocesser. Vi ökar våra digitala investeringar och utvecklar webbplatser och andra digitala hjälpmedel för våra kunder. Dessutom söker vi nya partnerskap avseende distribution. Ett exempel på detta är samarbetet med finska Isku, som vi bedömer ska addera en försäljning om cirka 10 miljoner euro när cirka 20 butiker står klara i slutet av året, säger Morten Falkenberg, VD och koncernchef.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, IR-chef