Bolagsstyrning

Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i Nobiakoncernen. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Nobia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och har för 2017 ingen avvikelse att rapportera. Vidare tillämpar Nobia årsredovisningslagen för hur bolaget rapporterar sitt arbete inom bolagsstyrning.

 

Nobia följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fortlöpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägarna och andra intressenter. Inga överträdelser mot tillämpliga börsregler har förekommit.

 

  Översikt av styrningen i Nobia

 

beskrivande bildtext

Relaterad information