Delårsrapport januari–mars 2014

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 2 897 miljoner kronor (2 804). Den organiska tillväxten var 3 procent (–2). Inga strukturkostnader påverkade kvartalets rörelseresultat (–). Rörelseresultatet uppgick till 97 miljoner kronor (62), motsvarande en rörelsemarginal om 3,3 procent (2,2). Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 0 miljoner kronor (0), varav 5 miljoner kronor (0) i omräkningseffekt och –5 miljoner kronor (0) i transaktionseffekt. Resultatet efter skatt uppgick till 47 miljoner kronor (25), motsvarande ett resultat per aktie om 0,28 kronor (0,15). Operativt kassaflöde uppgick till 132 miljoner kronor (–53).

Marknadsutvecklingen bedöms sammantaget vara oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Den brittiska marknaden har stärkts från en låg nivå. Den nordiska marknaden bedöms vara oförändrad, medan flertalet av marknaderna i Kontinentaleuropa har försvagats.

Organiskt ökade försäljningen med 3 procent (–2), positivt påverkad av fler leveransdagar än föregående år. Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med 89 miljoner kronor (–121). Optifit, som avyttrades under andra kvartalet 2013, hade under det första kvartalet 2013 en försäljning om 74 miljoner kronor.

Bruttomarginalen ökade till 40,6 procent (39,9), positivt påverkad av högre försäljningsvärden och lägre materialpriser, och negativt påverkad av valutakursförändringar och försäljningsmix.

Rörelseresultatet ökade främst genom den förbättrade bruttomarginalen, vilket kompenserade för lägre försäljningsvolymer.

Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 0 miljoner kronor (0), varav 5 miljoner kronor (0) i omräkningseffekt och –5 miljoner kronor (0) i transaktionseffekt.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var 15,6 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2013: 14,6).

Det operativa kassaflödet förbättrades främst som ett resultat av en positiv förändring av rörelsekapitalet samt en högre resultatgenerering jämfört med föregående år.

Koncernchefens kommentar
– Nobias försäljning ökade under det säsongsmässigt svaga första kvartalet. Våra två största regioner visade såväl en organisk tillväxt som en förbättrad lönsamhet. I Storbritannien går Magnets skifte till koncernens gemensamma måttstandard enligt plan. Vidare sker från början av året ett organiserat samarbete mellan Magnet och Hygena avseende logistik, försäljning och service. I Norden införlivas varumärket Myresjökök med Marbodal och den första franchisebutiken (Keittiömaailma) i ett Iskuvaruhus har introducerats. Ytterligare 23 sådana butiker i hela Finland kommer att öppnas under året. Framöver kommer vi att genomföra ytterligare reduktioner av komplexiteten i sortimentet, samtidigt som vi fokuserar på att skapa en försäljningstillväxt som tar oss närmare rörelsemarginalmålet, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, IR-chef