Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Nobia AB (publ) (“Nobia”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 april 2014 klockan 15.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. 

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 april 2014,
dels  anmäla sig hos Nobia för deltagande i årsstämman senast torsdagen den 3 april 2014.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:
• Via e-post: bolagsstamma@nobia.com
• Per telefon: 08-440 16 00
• Per fax: 08-503 826 49
• Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:
• Namn
• Person-/organisationsnummer
• Adress, telefonnummer dagtid
• Aktieinnehav
• I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Nobias webbplats, www.nobia.se, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 3 april 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster
I Nobia finns totalt 175 293 458 aktier och röster. Nobia innehar för närvarande 8 162 300 egna aktier, motsvarande 8 162 300 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande;
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer;
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen;
16. Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet;
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
18. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt cirka 1 958 miljoner kronor disponeras så att 1,00 kronor per aktie, totalt cirka 167 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 14 april 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 april 2014.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13 och 14)
Valberedning har till uppgift att bland annat lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 52 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13 och 14:
• Styrelsens ordförande Johan Molin ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
• Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter (ärende 12);
• Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 350 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 945 000 kronor. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete (ärende 13);
• Omval av nuvarande ledamöterna Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Förisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson och Fredrik Palmstierna, samt nyval av Stefan Jacobsson och Ricard Wennerklint. Valberedningen föreslår omval av Johan Molin som styrelsens ordförande. (ärende 14);
• Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter. Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn George Pettersson som ny huvudansvarig tills vidare. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 12, 13 och 14).

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (ärende 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören (”VD”) och den övriga koncernledningen. Koncernledningen, inklusive VD, består för närvarande av tio personer.

Nobias policy är att den totala ersättningen ska ligga på marknadsnivå. En löpande IPE-klassificering (International Position Evaluation) görs för att säkerställa marknadsnivåer i respektive land.

Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan uppgå till maximalt 50 procent av fast årslön. Undantag kan även göras för andra ledande befattningshavare efter beslut i styrelsen.

Den rörliga lönedelen fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis koncernens resultat, resultatet i den enhet man ansvarar för och individuella/kvantitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en intjäningsperiod om ett (1) år. Målen för VD fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott. Kostnaden för koncernledningens rörliga lön vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda, beräknas uppgå till cirka 10,5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen har gjorts baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Koncernledningsmedlemmar anställda i Sverige har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har ledningen möjlighet efter beslut i styrelsen till en utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över 30 basbelopp.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om tolv månader.

I syfte att öka högre befattningshavares engagemang och ägande i bolaget samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen har Nobia sedan 2005, efter beslut på respektive årsstämma, genomfört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Inför årsstämman 2014 har styrelsen föreslagit ett långsiktigt prestationsaktieprogram baserat på samma principer som de som gäller för tidigare antagna prestationsaktieprogram. För 2014 beräknas kostnaderna för det föreslagna prestationsaktieprogrammet uppgå till cirka 26,5 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas över en treårig intjänandeperiod. För information om det föreslagna prestationsaktieprogrammet hänvisas till styrelsens separata förslag härom.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet (ärende 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsaktieprogram (”Prestationsaktieprogram 2014”) för bolaget och om överlåtelse av återköpta aktier som en del i Prestationsaktieprogram 2014, enligt punkterna A) och B) nedan.

A) Prestationsaktieprogram 2014
Deltagare i Prestationsaktieprogram 2014
Prestationsaktieprogram 2014 omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar inom Nobia-koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar cirka nio personer som ingår i bolagets koncernledning, den tredje kategorin omfattar cirka sex personer som rapporterar till bolagets verkställande direktör men som inte ingår i koncernledningen och den fjärde kategorin omfattar cirka 84 ytterligare personer med högre chefsbefattningar inom Nobia-koncernen.

Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter
För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Nobia till marknadspris (”Sparaktier”) till ett värde motsvarande antingen 25, 50, 75 eller 100 procent av deltagarens månadslön för mars månad 2014 före skatt.

För kategori 1, dvs. bolagets verkställande direktör, gäller att varje Sparaktie berättigar till en matchningsaktierätt (”Matchningsaktierätt”) och fyra prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätt”) (gemensamt ”Aktierätterna”). För kategori 2, dvs. övriga cirka nio personer i koncernledningen, gäller att varje Sparaktie berättigar till en Matchningsaktierätt och tre Prestationsaktierätter. För kategori 3, dvs. de cirka sex personer som rapporterar till bolagets verkställande direktör men som inte ingår i koncernledningen gäller att varje Sparaktie berättigar till en Matchningsaktierätt och två Prestationsaktierätter. För kategori 4, dvs. övriga cirka 84 personer med högre chefsbefattningar, gäller att varje Sparaktie berättigar till en Matchningsaktierätt och en Prestationsaktierätt. Tilldelning av Nobia-aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Nobias delårsrapport avseende första kvartalet 2017 (”Intjänandeperioden”).

Villkor för samtliga Aktierätter
För samtliga Aktierätter ska följande villkor gälla:
• Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt.
• Varje Matchningsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Nobia-aktie under förutsättning att deltagaren förblir anställd inom Nobia-koncernen och att denne inte har avyttrat någon av de ursprungligen innehavda Sparaktierna under Intjänandeperioden. För att tilldelning ska ske baserat på deltagarens innehav av Prestationsaktierätter krävs därutöver att ett finansiellt prestationsmål uppnåtts av Nobia.
• Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.
• Nobia kommer inte att kompensera deltagarna i programmet för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive Aktierätt berättigar till.

Prestationsaktierätter
Antalet Prestationsaktierätter som berättigar till tilldelning beror på grad av måluppfyllelse av ett av styrelsen fastställt intervall avseende Nobias ackumulerade vinst per aktie under räkenskapsåren 2014 och 2015. Utfallet kommer att mätas linjärt, varvid, om fastställd miniminivå uppnås så berättigar 25 procent av Prestationsaktierätterna till aktier. Uppnås inte miniminivån i intervallet kommer inte Prestationsaktierätterna att berättiga till några aktier och uppnås maximinivån i intervallet berättigar varje Prestationsaktierätt till en aktie.

Omfattning, säkringsåtgärder och kostnader
Antal Sparaktier beror på storleken på deltagarnas investeringar samt priset på Nobia-aktien vid förvärvstillfället. Det maximala antalet aktier i Nobia som kan tilldelas enligt Prestationsaktieprogram 2014 ska vara begränsat till 1 500 000 (med förbehåll för omräkning), vilket motsvarar cirka 0,9 procent av utestående aktier och röster. För att säkerställa leverans av Nobia-aktier under Prestationsaktieprogram 2014 föreslår styrelsen att styrelsen ska ha rätt att besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Nobia-aktier under programmet. Styrelsen föreslås således äga rätt att överlåta återköpta Nobia-aktier till deltagarna eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet (enligt punkt B) nedan). I den mån leverans av Nobia-aktier säkerställs genom aktieswapavtal föreslås styrelsen ha rätt att överlåta återköpta Nobia-aktier på NASDAQ OMX Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till avtalet och programmet. Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid och en Intjänandeperiod om cirka tre (3) år beräknas kostnaden för Prestationsaktieprogram 2014 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 26,5 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,3 procent av Nobias totala personalkostnader under räkenskapsåret 2013. Programmet har ingen begränsning avseende maximal vinst per Aktierätt för deltagarna och därför kan ingen maximal social avgift beräknas.

Styrelsens förslag till beslut
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om Prestationsaktieprogram 2014.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut om Prestationsaktieprogram 2014 kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

B) Överlåtelse av aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2014
Bakgrund
För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2014 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för hur leverans av Nobia-aktier till deltagarna enligt Prestationsaktieprogram 2014 ska säkerställas. Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att säkerställa leverans genom att överlåta aktier av Nobias egna innehav till deltagarna. Sådan överlåtelse av återköpta Nobia-aktier kräver en särskilt hög beslutsmajoritet vid årsstämman. I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkerställa att leverans av Nobia-aktier kan ske till deltagarna. Om leverans av Nobia-aktier säkerställs genom aktieswapavtal föreslås styrelsen äga rätt att överlåta återköpta Nobia-aktier på NASDAQ OMX Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till avtalet och programmet. Sådan överlåtelse av återköpta Nobia-aktier kräver kvalificerad beslutsmajoritet. Erhålls inte sådan erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen ingå aktieswapavtalet och finansiera avtalet på annat sätt än genom överlåtelse av återköpta aktier.

1) Förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna
Styrelsen föreslår därför i första hand att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor:

(i) Överlåtelse får ske av högst 1 500 000 Nobia-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2014 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram).

(ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor delta-garna i Prestationsaktieprogram 2014 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2014. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nobia att överlåta aktier enligt förslaget.

2) Förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier på NASDAQ OMX Stockholm
Om styrelsens förslag i punkt 1) ovan inte erhållit erforderlig beslutsmajoritet, föreslår styrelsen i andra hand att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor. Överlåtelse får ske, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, av högst 1 500 000 Nobia-aktier på NASDAQ OMX Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till aktieswapavtalet eller annars till Prestationsaktieprogram 2014 (eller det högre antal Nobia-aktier som kan följa av omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram). Överlåtelse ska ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2014. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nobia att överlåta aktier enligt förslaget.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1) ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2) ovan, vilket endast blir aktuellt i den mån beslutsförslaget i punkt 1) inte erhållit erforderlig beslutsmajoritet, kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag enligt denna punkt B är villkorat av att styrelsens förslag om Prestationsaktieprogram 2014 godkänts av årsstämman (punkt A ovan).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 17)

Förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.
1. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga Nobias aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Nobia.
3. Förvärv av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015.

Överlåtelse av återköpta aktier
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om överlåtelse av återköpta aktier enligt följande.
1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Nobia-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Nobia.
3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med återköpta aktier och att fortlöpande kunna anpassa Nobias kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Nobia-koncernens samtliga långsiktiga personaloptionsprogram och prestationsaktieprogram.

________________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 10, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt ärende 15, förslag till beslut om beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier under programmet ärende 16, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen enligt ärende 17 samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 och revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, A5, 107 24 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.nobia.se, senast från och med den 19 mars 2014 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 16 kommer vidare att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman och uppgivit sin postadress.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Nobias styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.nobia.se.

_________________________

Stockholm i mars 2014
Nobia AB (publ)
Styrelsen


För mer information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (8) 440 16 07 eller +46 (0)70 595 51 00
lena.schattauer@nobia.com