Kommuniké från Nobias årsstämma 2014

Årsstämma i Nobia AB (publ) hölls idag, onsdagen den 9 april, i Stockholm.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2013 om 1,00 krona per aktie, totalt cirka 167 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 14 april och utbetalning beräknas ske den 17 april.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta personer. Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson samt Fredrik Palmstierna omvaldes. Stefan Jacobsson och Ricard Wennerklint valdes till nya styrelseledamöter.

KPMG AB, med huvudansvarig revisor George Pettersson, valdes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode av styrelse
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 045 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationskrav baserat på Nobias vinst per aktie under 2014-2015. Måltalet kommer att kommuniceras efter mätperiodens slut.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier, utanför NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 500 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2013. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.