Nobia överlåter egna aktier

Nobias styrelse har beslutat att överlåta återköpta aktier, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2014 och med syfte att leverera aktier under personaloptionsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2011.

Nobias årsstämma den 9 april 2014 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, besluta om överlåtelse av återköpta aktier i syfte att bland annat säkra leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av koncernens långsiktiga personaloptions- och prestationsaktieprogram.

Det personaloptionsprogram som beslutades vid Nobias årsstämma 2011 omfattar cirka 100 högre befattningshavare. Enligt villkoren för programmet berättigar en personaloption till förvärv av en Nobiaaktie under tiden från och med den 31 maj 2014 till och med den 31 december 2015, till en fastställd lösenkurs om 54,10 kronor. Rätten att utnyttja personaloptionerna förutsätter dels att innehavaren fortfarande är anställd i Nobia, dels att den genomsnittliga årliga ökningen av bolagets resultat per aktie justerat för strukturkostnader under åren 2011-2013 jämfört med genomsnittet för åren 2009 och 2010 var minst 5 procent och maximalt 15 procent. Maximal tilldelning uppnåddes.

Antalet aktier som kommer att överlåtas fram till årsstämman 2015 i syfte att fullgöra ovan beskrivna personaloptionsprogram beror på antalet personaloptioner som faktiskt utnyttas. Det kommer emellertid inte att överstiga 1 035 000, vilket är antalet utestående personaloptioner vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Försäljningen av de egna aktierna kommer att ske till priset av 54,10 kronor per aktie.

Nobia har vid tidpunkten för detta pressmeddelande 8 162 300 egna aktier och det totala antalet aktier i bolaget är 175 293 458 aktier.

För information om genomförandet av överlåtelsen av återköpta aktier hänvisas till http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 600 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.