Delårsrapport januari-september 2016

Juli-september 2016
• Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 252 miljoner kronor (3 204).
• Den organiska tillväxten var 2 procent (9). Därutöver påverkades nettoomsättningen positivt av förvärv och negativt av valutakurseffekter samt en minskad försäljning till Hygena. 
• Rörelseresultatet uppgick till 337 miljoner kronor (343), motsvarande en rörelsemarginal om 10,4 procent (10,7).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -45 miljoner kronor, varav -25 miljoner kronor i omräkningseffekt och -20 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 246 miljoner kronor (258), motsvarande ett resultat per aktie om 1,46 kronor (1,52).
• Operativt kassaflöde uppgick till 235 miljoner kronor (274).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet bedöms sammantaget ha förbättrats något jämfört med motsvarande period föregående år. 

Organiskt ökade försäljningen med 2 procent (9). Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med -228 miljoner kronor (176). Commodore och CIE, som konsoliderades under det fjärde kvartalet 2015, hade under det tredje kvartalet en försäljning om 246 miljoner kronor. 

Bruttomarginalen uppgick till 39,3 procent (40,9), negativt påverkad av valutakurseffekter, en förändrad försäljningsmix samt av att Commodore och CIE har en strukturellt lägre bruttomarginal. 

Rörelseresultatet minskade på grund av negativ valutapåverkan och ökade kostnader, vilket endast delvis kunde kompenseras av resultatbidraget från Commodore och CIE samt ökade försäljningsvärden.

Avkastning på operativt kapital inklusive jämförelsestörande poster var 24,7 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2015: 26,9). Avkastning på eget kapital inklusive jämförelsestörande poster var 23,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2015: 24,1).

Det operativa kassaflödet minskade främst som ett resultat av en negativ förändring av rörelsekapitalet.

Koncernchefens kommentar
– Nobias försäljning ökade under tredje kvartalet, trots betydande negativa valutakurseffekter. Jag är mycket nöjd med den tillväxt vi redovisar i Norden och att vi lyckas förbättra rörelsemarginalen i Storbritannien. Den makroekonomiska osäkerheten har visserligen ökat i Storbritannien efter folkomröstningen, men Nobias resultat i regionen under det tredje kvartalet visar att bolaget fortsatt är på rätt väg även där. Den organiska tillväxten var ett resultat av den starka efterfrågan på kök i projektsegmentet i de nordiska länderna. Vi arbetar intensivt vidare mot målet att nå en rörelsemarginal om 10 procent snarast möjligt, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, Ewe, FM och Intuo i Österrike, samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 600 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ  Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:www.nobia.se

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl 13.00 CET.