Delårsrapport januari-juni 2018

April-juni 2018

• Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 503 miljoner kronor (3 408).
• Den organiska tillväxten var -2 procent (1).
• Rörelseresultatet uppgick till 387 miljoner kronor (413), motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 procent (12,1).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 10 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor i omräkningseffekt och 5 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 297 miljoner kronor (314), motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning om 1,76 kronor (1,86).
• Operativt kassaflöde uppgick till 184 miljoner kronor (193).

Koncernchefens kommentar

Stark svensk projektförsäljning orsakade produktionsstörningar, vilka ledde till en negativ försäljningsmix och en temporär EBIT-avvikelse jämfört med förra året.

Vi bedömer att alla nordiska marknader växte under kvartalet. Perioden påverkades dock kraftigt av produktionsstörningar i Tidaholm till följd av starka projektvolymer som resulterade i långa leveranstider och följaktligen ett stort försäljningstapp primärt till konsumenter i Sverige och Norge. Vi uppskattar att produktionsstörningarna hade en negativ påverkan om 20-25 miljoner kronor på rörelseresultatet. Under juni och juli gjorde vi ett omfattande underhållsarbete och situationen har förbättrats inför leveranserna under det tredje kvartalet.    

I Storbritannien intensifierades konkurrensen under kvartalet, särskilt i de lägre prissegmenten och i byggvaruhandeln. Jag är därför nöjd med att Magnet Retail kunde leverera en dubbelsiffrig tillväxt under kvartalet, vilket bevisar att vårt nya varumärkeserbjudande står starkt i den nuvarande miljön. Vi utökar nu detta arbete till Magnet Trade, med ambitionen att det ska vara slutfört innan året är slut. Det avslutade samarbetet med Homebase och de ovanligt stora projektleveranserna under förra året påverkade tillväxten i Storbritannien med cirka -5 procent.

Vi var glada att annonsera förvärvet av det nederländska företaget Bribus, med en omsättning om 65 miljoner euro och en lönsamhet i linje med Nobias mål. Företaget är en av de starkaste köksleverantörerna på den nederländska projektmarknaden och har ett imponerande track record under nuvarande ledning. Bribus ger oss en solid plattform att expandera vår närvaro i Centraleuropa. Affären finansieras genom vårt förnyade syndikerade lån, men med vår starka balansräkning har vi fortfarande utrymme för ytterligare förvärv.

Framöver tror vi att den nordiska köksmarknaden kommer att fortsätta vara stark, främst drivet av de danska och finska projektmarknaderna. Den svenska projektmarknaden håller i sig bättre än förväntat och vi bedömer nu att våra projektleveranser i Sverige kommer att växa under det första halvåret 2019, varefter de sannolikt kommer att normaliseras. Vår brittiska projektaffär har bra momentum och en orderbok som är mer än dubbelt så stor som förra året.  

Våra finansiella mål inklusive utdelningspolicyn är oförändrade.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef


För ytterligare information

Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Kristoffer Ljungfelt, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

Denna delårsrapport är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl 13.00 CET.


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland samt Ewe, FM och Intuo i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 300 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se