Delårsrapport januari-september 2018

Juli-september 2018 

  •  Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 143 miljoner kronor (2 905).
  •  Den organiska tillväxten var -5 procent (-1).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 267 miljoner kronor (318), motsvarande en rörelsemarginal om 8,5 procent (10,9).
  •  Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 5 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor i omräkningseffekt och ‑20 miljoner kronor i transaktionseffekt.
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 201 miljoner kronor (264), motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning om 1,19 kronor (1,56).
  •  Operativt kassaflöde uppgick till 213 miljoner kronor (216).

Koncernchefens kommentar

Den dubbelsiffriga tillväxten i Magnet Retail fortsatte, men den varma sommaren samt lägre B2B- och projekt­försälj­ninig i Storbritannien ledde till att försäljningen under det tredje kvartalet blev en besvikelse. För att förbättra vinst­genereringen kommer vi att initiera ett kostnadsbespar­ings­program som ska generera årliga bespar­ingar om 100 miljoner kronor, utöver att åtgärda produktionsstörning­arna som påverkade kvartalet.

I Norden bedömer vi att konsumentmarknaden försvagades, delvis till följd av den varma sommaren. I konsumentsegmentet har vi bibehållit och på vissa marknader till och med tagit marknads­andelar, trots en minskad konsumentförsäljning. Leveranserna till projektmarknaden var oförändrade i kvartalet, men vi bedömer att den nordiska köksmarknaden kommer att fortsätta växa, främst driven av projektmarknaderna i Danmark och Finland.

I början av kvartalet genomförde vi ett omfattande underhållsar­bete i vår svenska fabrik som fortsatte att hämma produktiviteten. Produktionsstörningarna var åtgärdade i september och framöver förväntar vi oss förbättrad prestanda.  

I Storbritannien råder stor priskonkurrens i de lägre prisseg­men­ten. Magnet Retail växte för tredje kvartalet i rad som ett resultat av vårt framgångsrika nya erbjudande. Detta räckte dock inte för att kompensera för lägre projektleveranser och en minskad B2B-försälj­ning, därav en organisk försäljnings­nedgång på 9 procent. Commodore/CIE har en orderbok som uppgår till över 1 miljard kronor, en ökning med över 60 procent jämfört med förra året.

De österrikiska och nederländska köksmarknaderna är fortsatt starka. Vår nya ledning i Österrike gör framsteg i att få verksam­heten att leverera i linje med våra finansiella mål. Integrationen av Bribus går enligt plan.

Till följd av osäkerheter på våra stora marknader kommer vi att initiera ett kostnadsbesparingsprogram för att anpassa kostnads­basen och skydda vår lönsamhet. Detta utöver att åtgärda produktionsstörningarna som påverkade kvartalet. Programmet initieras under det fjärde kvartalet 2018 och förväntas generera besparingar om 80 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor per år från och med 2020. Åtgärderna inkluderar butiksstängningar samt personal­minsk­ningar i både kommersiella enheter och produktions­enheter. Programmet kommer att medföra en struktur­kostnad om 80-100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Kassaflödet var fortfarande starkt under perioden, vilket ger oss fortsatt finansiellt utrymme att fokusera på lönsam tillväxt, både organisk som via förvärv. De finansiella målen inklusive utdelnings­policyn är oförändrade.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef

För ytterligare information

Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)70 595 51 00:

  • Morten Falkenberg, VD och koncernchef
  • Kristoffer Ljungfelt, CFO
  • Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

Denna delårsrapport är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl 13.00 CET.


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien, Petra och A la Carte i Finland, Ewe, FM och Intuo i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 300 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se