Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober-december 2018
• Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 3 390 miljoner kronor (3 116).
• Den organiska tillväxten var -2 procent (0).
• Rörelseresultatet uppgick till 109 miljoner kronor (282). Rörelseresultatet påverkades av en pensionskostnad om 66 miljoner kronor, vilken redovisas som en jämförelsestörande post, samt av engångskostnader om 88 miljoner kronor. 
• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och inklusive engångskostnader uppgick till 175 miljoner kronor (282), motsvarande en rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster på 5,2 procent (9,1). 
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster med cirka -10 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor i omräkningseffekt och -20 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 62 miljoner kronor (232), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 0,37 kronor (1,38).
• Operativt kassaflöde uppgick till 138 miljoner kronor (196).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor per aktie. För 2017 utbetalades en ordinarie utdelning om 3,50 kronor per aktie samt en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, totalt 7,00 kronor per aktie. 


Koncernchefens kommentar
Strukturprogrammet och lägre försäljningsvolymer bidrog till en försvagad rörelsemarginal i det fjärde kvartalet. Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på våra marknader fortsatte vi att ta ned den övergripande kostnadsnivån. Vår starka balansräkning möjliggör en ökad ordinarie utdelning. 

Den organiska försäljningsnedgången under det fjärde kvartalet var 2 procent. Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader om 88 miljoner kronor, främst relaterade till det kostnadsbesparingsprogram som initierades under kvartalet. Besparingsprogrammet innebär bland annat personalminskningar och att 16 butiker stängs, primärt i Storbritannien. Dessa åtgärder kommer att generera årliga besparingar om 80 miljoner kronor under 2019. 

Den nordiska marknaden var sammantaget oförändad jämfört med det fjärde kvartalet förra året och tillväxttakten avtog främst inom konsumentsegmentet. Beslutet att konvertera egna butiker Norge till franchisebutiker påverkade den organiska tillväxten negativt men har reducerat de fasta kostnaderna avsevärt. För 2019 ser vi en något svagare efterfrågan inom den nordiska byggsektorn. Under kvartalet fanns ineffektivitet i produktionen, som vi arbetade hårt för att åtgärda. Vårt fokus ligger nu dels på att höja produktiviteten i tillverkning och logistik, dels på att proaktivt anpassa personalstyrkan efter eventuella marknadsförsvagningar.

I Storbritannien fortsätter den politiska osäkerheten om brexit att hämma efterfrågan. I inledningen av 2019 har risken för ett brittiskt EU-utträde utan avtal ökat. Nobia är väl förberett för en sådan situation; bland annat har vi byggt upp ett säkerhetslager av komponenter och fronter så att vi kan leverera kompletta kök till våra kunder även om det skulle bli importstörningar.

Försäljningen via Magnet ökade i det fjärde kvartalet, trots beslutet att reducera snickerisortimentet som en del av ompositioneringen av Magnet Trade. Det nya kundanpassade Trade-erbjudandet fick ett positivt mottagande och resulterade i en ökad köksförsäljning i denna kanal. Även B2B-försäljningen i Storbritannien ökade, medan projektförsäljningen via Rixonway och Commodore/CIE försvagades till följd av framflyttade projekt.

I region Centraleuropa har produktiviteten förbättrats och priserna ökat i Österrike. Bribus utvecklas väl, bidrog för 2018 med en tillväxt på 3 procent och hittills är vi mycket nöjda med förvärvet.

Nobias balansräkning är stark och styrelsen föreslår en utdelning om 4 kronor per aktie. Förvärv står fortsatt högt på agendan. Under 2019 kommer vi även initiera kraftfulla åtgärder för att effektivisera produktionsstrukturen och ha stort fokus på att kontinuerligt ta ned kostnadsnivån.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef


För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Kristoffer Ljungfelt, CFO
• Lena Schattauer, Chef Investor RelationsDenna bokslutskommuniké är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 8.00 CET.Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien, Petra och A la Carte i Finland, Ewe, FM och Intuo i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se