Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. George Adams, Hans Eckerström, Morten Falkenberg, Nora Förisdal Larssen, Jill Little och Stefan Jacobsson föreslås för omval. Till nyval föreslås Marlene Forsell.

Valberedningen i Nobia föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, en minskning med två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av George Adams, Hans Eckerström, Morten Falkenberg, Nora Förisdal Larssen, Jill Little och Stefan Jacobsson. Vidare föreslås omval av Hans Eckerström som styrelsens ordförande.

Lilian Fossum Biner, Christina Ståhl och Ricard Wennerklint har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Marlene Forsell som ny styrelseledamot.

Marlene Forsell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon var 2013-2018 Ekonomi- och finansdirektör (CFO) i Swedish Match och hade dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag. Marlene Forsell är idag styrelseledamot i Kambi Group och Lime Technologies.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att redovisas i kallelsen till årsstämman som planeras att offentliggöras den 2 april 2019.

Valberedningen utsågs av årsstämman 2018 och består av Tomas Billing representerande Nordstjernan, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden. 


För ytterligare information:
Valberedningens ordförande Tomas Billing
Telefon: +46 8 788 50 18


Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari klockan 15:00 CET.


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.