Förhandsröstning vid årsstämma

Nobias aktieägare kan utnyttja sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att rösta på förhand. Nobia uppmanar sina aktieägare att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman personligen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Nobia AB:s hemsida:
http://www.nobia.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2020/.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

• Skicka formuläret (med eventuella bilagor) till Nobia AB (publ), Att: Marie Vejde, "Årsstämma", Blekholmstorget 30 E7, 111 64, Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@nobia.com.

• Förhandsröstningsformuläret, med eventuella behörighetshandlingar, ska vara Nobia tillhanda senast 28 april 2020. Om aktieägaren är en juridisk person eller förhandsröstar genom ombud ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret i enlighet med vad som angetts i kallelse till årsstämman. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Nobia har sedan tidigare meddelat särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset. Se Nobias hemsida http://www.nobia.com/sv för ytterligare information och eventuella uppdateringar.