Nobia fortsätter förberedelserna för investeringen i en högautomatiserad produktionsanläggning i Sverige, tecknar nya kreditfaciliteter och skriver ner tillgångar hänförliga till fabriken i Tidaholm

· Nobia fortsätter förberedelserna för investeringen i en högautomatiserad produktionsanläggning i Jönköping, som förväntas vara i full drift 2024. Investeringar i produktionsutrustning kommer att uppgå till cirka 2 miljarder kronor.  Cirka 1,5 miljarder kommer att investeras i byggnaden, som kommer att omfattas av ett sale-and-lease-back-arrangemang.   · Nobia har säkrat långsiktig lånefinansiering genom två nya kreditfaciliteter om 5 miljarder kronor.   · Som en följd av beslutet att stänga fabriken i Tidaholm kommer Nobia att redovisa nedskrivningar av maskiner och byggnader hänförliga till fabriken i Tidaholm om cirka 149 miljoner kronor, som kommer att belasta rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020. Vidare kommer Nobia att ådra sig ytterligare åtföljande kostnader om cirka 130 miljoner kronor som kommer redovisas under 2023/2024.

Som tidigare kommunicerat kommer Nobia att investera omkring 2 miljarder kronor i automatisering och övrig produktionsutrustning för att bygga en av Europas mest moderna anläggningar för kökstillverkning. Anläggningen kommer att ha en hög automationsgrad, digitalisering samt hög miljö- och hållbarhetsprestanda och planeras vara i full drift 2024. Utöver investeringarna i maskiner kommer koncernen att investera cirka 1,5 miljarder kronor i en fabriksbyggnad som förväntas säljas och därefter hyras tillbaka (sale-and-lease-back) när anläggningen är i full drift.

Nobia har nu också ingått ett avtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige om två revolverande kreditfaciliteter med möjlighet till dragning i flera valutor uppgående totalt till 5 miljarder kronor. En kreditfacilitet om 2 miljarder kronor med en löptid på tre år, med möjlighet att begära en förlängning på två år (med full bestämmanderätt för långivaren) och en kreditfacilitet om 3 miljarder kronor med en löptid på fem år. De nya kreditfaciliteterna kommer att ersätta, förlänga och utöka den befintliga kreditfaciliteten som Nobia har med samma två banker.

”Jag är glad att vi har säkrat finansieringen av vår strategiska plan. Det, tillsammans med slutförandet av MBL-förhandlingarna och omställningsprogrammet som kommunicerades igår, slutför den inledande förberedelsefasen och vi ser nu fram emot att genomföra våra spännande strategiska initiativ.”, säger Jon Sintorn, VD och koncernchef för Nobia.

Styrelsen fattade beslut om att bygga den nya anläggningen i Jönköping och att i anslutning till det skriva ner tillgångar hänförliga till maskiner i den nuvarande anläggningen i Tidaholm uppgående till 149 miljoner kronor, varav 129 miljoner kronor inte är kassaflödespåverkande, vilket kommer att belasta resultaträkningen för fjärde kvartalet 2020.

Övriga kostnader förknippade med beslutet uppskattas till 130 miljoner kronor och kommer att redovisas i resultaträkningen under 2023/2024 som jämförelsestörande poster. De här kostnaderna omfattar kompetensutveckling, stöd till pendlare och ambitionen att etablera en tillverkningsanläggning för specialiserade delar i Tidaholm som ska avyttras över tid.

 

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl 19:00 CET.