Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 3 450 MSEK (3 445). · Den organiska tillväxten var 5% (-2). · Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 295 MSEK (214), vilket motsvarar en rörelsemarginal 8,6% (6,2). · Jämförelsestörande poster uppgick till -144 MSEK, främst relaterade till nedskrivning av tillgångar efter beslutet att investera i en ny fabrik i Sverige · Valutapåverkan på rörelseresultatet var negativ och uppgick till -15 MSEK. · Resultat efter skatt exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 218 MSEK (150), vilket motsvarar resultat per aktie efter utspädning om 1,29 SEK (0,88). · Det operativa kassaflödet var 396 MSEK (348). · Nettoskulden, exklusive IFRS16 leasingskulder, minskade till 204 MSEK (1 344). · Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor per aktie (0).

Ett mycket ovanligt år är till ända, där vi lyckades avsluta starkt med ett stabilt resultat för sista kvartalet. Trots ett delvis stängt butiksnätverk under kvartalet kunde vi fortsätta att betjäna kunderna, förbättra resultatet och generera ett stabilt kassaflöde.

Innan jag säger något mer om finanserna skulle jag vilja uttrycka min stora tacksamhet mot alla våra kunder, anställda, leverantörer, aktieägare och andra intressenter. Det har varit ett enormt åtagande på alla fronter, först och främst för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet, att hantera de snabbt föränderliga verksamhetsförutsättningarna under 2020. Vi har å ena sidan haft en positiv utveckling och en god underliggande efterfrågan till följd av hemrenoveringstrenden, och å andra sidan har nedstängningarna inneburit svårigheter för vårt butiksnätverk och för att hålla verksamheten stabil. Under större delen av tiden har vi kunnat hålla verksamheten i gång, men inte utan störningar.

Koncernens organiska tillväxt för fjärde kvartalet var 5 procent, drivet av Norden och Centraleuropa, medan Storbritannien minskade. Projektförsäljningen var fortsatt stark på alla marknader utom Storbritannien, där marknaderna för allmännyttiga bostäder och Londons fastighetsmarknad förblev svaga. Trots nedstängning-arna fortsatte den positiva utvecklingen för konsumentförsäljningen på alla marknader. Den underliggande marknaden beräknas förbli god, men försäljningen påverkas av kundernas begränsade tillgång till vårt butiksnätverk på ett flertal marknader.

Kassaflödet var starkt under hela året till följd av stabila resultat i Norden, lägre rörelsekapital och en effektiv hantering av likvida medel. I slutet av året var vi skuldfria, borträknat pensions- och leasingskulder. Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

Under kvartalet nådde vi ett par viktiga milstolpar i vår långsiktiga strategi: vi slutförde den förberedande fasen för den nya nordiska fabriken som ska byggas i Jönköping (klar 2024) och vi säkrade den nödvändiga finansieringen. Vi var också den första köksspecialisten som fick sina vetenskapligt baserade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative (SBTI). Det är en bekräftelse på vår målsättning att ha en stark hållbarhetsagenda och hållbarhetsutveckling i hela vår bransch och samhället i stort.

Vi går in i det här nya året med en starkare ställning än jag skulle ha förutsett i april. Vi har visserligen en stabil finansiell ställning men de mer osäkra tiderna kommer att kvarstå även i år. Det kommer att bli en balansgång att investera för framtiden samtidigt som vi värnar om resultatet på kort sikt. Vi har en stabil plan, indikatorerna tyder på en fortsatt underliggande efterfrågan på våra produkter och vi har en ny organisation klar för att genomföra vår strategi. Jag ser fram emot att dela mer information på vår kapitalmarknadsdag senare i vår.

Slutligen vill jag än en gång rikta ett uppriktigt tack till medarbetare för deras starka engagemang och det enorma arbete de lade ner under de utmanande villkoren förra året.

Jon Sintorn
VD och koncernchef

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl 08:30 CET.