Värdekedja

Nobias verksamhet omfattar allt från produktutveckling och tillverkning, till försäljning till slutkund.

Vårt engagemang för en hållbar utveckling är både långsiktigt och affärsinriktat och genomsyrar vårt arbete genom värdekedjan. Vår främsta påverkan på människa och miljö relaterar till hur de produkter vi säljer är tillverkade och hur de möjliggör en mer hållbar livsstil.

 

Produktutveckling

Materialval, design och funktionalitet kan skapa lösningar som har en långtgående positiv påverkan på människa och miljö genom att exempelvis förlänga livslängden för en produkt, öka resurseffektiviteten, förebygga uppkomsten av avfall och möjliggöra en mer hållbar livsstil. Hållbarhet är därför ett fokusområde inom produktutveckling, vilket innebär att miljömässiga och sociala frågor finns med redan i designfasen.

Inköp

Våra leverantörer finns på olika marknader och kan påverka såväl människor som miljö där de verkar. Vi följer upp och granskar våra leverantörers arbete med såväl sociala, miljömässiga som etiska frågor i syfte att minska risker och bidra till en mer hållbar leverantörskedja.

Tillverkning

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är av högsta prioritet. Processer och rutiner finns på plats för att kontinuerligt förbättra våra resultat inom dessa områden. I vår tillverkning följer vi ett målstyrt Lean-arbete som bland annat inkluderar ett systematiskt hälso-, säkerhets- och miljöarbete för att förebygga arbetsplatsolyckor, minska energiförbrukning och råvaruanvändning samt minska utsläpp och avfall. Av våra 14 produktionsanläggningar har 11 ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem.

Transporter

Godstransporter står för den största delen av våra koldioxidutsläpp. Effektiv distribution i hela varuflödet från leverantör till kund är viktigt för att minimera miljöpåverkan från transporter. Studier och analyser av transportflöden utförs i nära samarbete med våra transportörer för att hitta nya optimala lösningar.

Försäljning

Vi har lång erfarenhet av att designa och rita kök och vi hjälper kunden under hela resan från inspiration till installation i syfte att bidra till en hållbar kökslösning för framtida och samtida behov. För att säkerställa god affärssed är Nobias anställda utbildade i vår uppförandekod.

Användning

Genom våra kökslösningar kan vi möjliggöra för våra kunder att leva mer hållbart. Genom tester, både i intern och extern regi, säkerställs att våra produkter är säkra för människor och miljö. I sortimentet finns bland annat Svanenmärkta produkter, som har bedömts efter hur de påverkar miljön under hela dess livscykel från råvara till avfall.

Avfall och återvinning

Avfall i form av exempelvis träspill och emballage uppkommer både i vår egen tillverkning och hos kunden. Vi strävar efter att minimera avfall samt hitta lösningar för återvinning. träspill från produktion används som energikälla eller till nytt material.