Kompletterande samråd gällande Nobias etablering av en anläggning för produkt av träbaserade inredningsprodukter

Nobia bjuder härmed in till kompletterande avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808). Under perioden 11 maj till 18 juni 2020 genomfördes avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) gällande Nobias etablering av en anläggning för produktion av träbaserade inredningsprodukter.

Detta kompletterande samråd innefattar en samförbränningsanläggning, med total tillförd effekt om maximalt 20 MW, för att omhänderta större delen av det avfall som uppstår i produktionen. Placeringen av anläggningen kommer att ske inom fastigheten Flahult 19:12 i anslutning till Torsviks industriområde, Jönköpings kommun, på samma fastighet som Nobias planerade anläggning. Ansökan om tillstånd för verksamheten kommer att lämnas under år 2020.

Synpunker och frågor
Synpunkter eller frågor kan framföras skriftligen senast den 9 september 2020 till: 

E-post: ivan.forsgren@afry.com

Post: AFRY, Ivan Forsgren, Nybrogatan 23
791 79 FalunMärk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Nobia.