Kompletterande samråd gällande Nobias etablering av en anläggning för produkt av träbaserade inredningsprodukter

Nobia har under perioden 11 maj till 18 juni 2020 genomfört avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) gällande Nobias etablering av en anläggning för produktion av träbaserade inredningsprodukter.

Ett kompletterande samråd genomfördes den 10 augusti till 9 september 2020. Det kompletterande samrådet inkluderar en samförbränningsanläggning, med total tillförd effekt om maximalt 20 MW, för att omhänderta större delen av det avfall som uppstår i produktionen. Samrådet är nu avslutat men samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan. Ansökan om tillstånd för verksamheten kommer att lämnas under år 2020.

Synpunker och frågor
Synpunkter eller frågor kan framföras skriftligen senast den 9 september 2020 till: 

E-post: ivan.forsgren@afry.com

Post: AFRY, Ivan Forsgren, Nybrogatan 23
791 79 FalunMärk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Nobia.