Definitioner

I vår kommunikation inom och runtom Nobia, så använder vi finansiella nyckeltal. Nedan har vi sammanställt en lista, där vi förklarar definitionerna i vår finansiella rapportering.

Ladda ner PDF-filen för ytterligare beskrivningar av nyckeltal

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare baserat på IB och UB för perioden. Beräkningen av genomsnittligt eget kapital har justerats för kapitalhöjningar och -sänkningar.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital baserat på IB och UB för perioden exklusive nettotillgångar hänförliga till avvecklad verksamhet. Beräkning av genomsnittligt operativt kapital har justerats för förvärv och avyttringar.

Bruttomarginal

Bruttovinst i procent av nettoomsättningen.

EBITDA

Resultat före av- och nedskrivningar.

Jämförelsestörande poster

Med jämförelsestörande poster avses poster som stör jämförelsen såtillvida att de inte återkommer med samma regelbundenhet som andra poster.

Nettolåneskuld

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar. Räntebärande skulder omfattar pensionsskulder.

Operativt kapital

Sysselsatt kapital exklusive räntebärande tillgångar.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive kassa­flöde från investerings-verksamheten exklusive kassaflöde från förvärv/försäljningar av verksamheter, erhållen ränta samt ökning/minskning av räntebärande tillgångar.

Organisk tillväxt

Förändring i nettoosättning exkluive förvärv och avyttringar samt förändringar i växelkursen.

Region

Region motsvarar rörelsesegment enligt IFRS 8. 

Resultat per aktie

Periodens resultat efter skatt dividerat med ett vägt genom­snittligt utestående antal aktier under perioden.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld i procent av eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

Soliditet

Eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus ej räntebärande avsättningar och skulder.

Valutakurseffekter

Med omräkningseffekter menas de valutakurseffekter som uppstår när utländskt resultat och balansräkning räknas om till svenska kronor. Med transaktionseffekter menas de valutakurseffekter som uppstår när inköp eller försäljning görs i annan valuta än det producerande landets valuta (funktionell valuta).