beskrivande bildtext

Historik

Nobia var ursprungligen en del av STORA (Stora Enso idag). Bolaget bildades 1996 när Industri Kapital köpte Nobia och fokus sattes på kök.

Ett flertal förvärv ägde sedan rum, vilket innebar en internationell expansion och en starkare ställning på den europeiska köksmarknaden. Upptäck Nobias historia i bildspelet, eller läs mer nedan.

1996

Nobia bildades av Industri Kapital genom ett utköp från STORA, med en nordisk kärnverksamhet omfattande dörrar, fönster och kök samt en grossiströrelse för byggmaterial. Olönsam exportverksamhet avvecklades och ett fokus på kärnverksamheten påbörjades, med decentraliserat lönsamhetsansvar för affärsenheterna. Köksrörelsen omsatte ungefär 1,5 miljarder kronor och omfattade varumärken som danska HTH, norska Sigdal och svenska Marbodal.

1997/1998

Nobia förbättrade sina marginaler genom att rationalisera produktionen, öka varumärkeskännedomen, effektivisera, och omorganisera. 1997 redovisades ett positivt resultat. 1998 förvärvades Novart, Finlands ledande kökstillverkare.

1999

Resultatet förbättrades och Nobia fattade ett strategiskt beslut att fokusera på kök och att expandera utanför Norden. Nobia bedömde att det fanns goda möjligheter för ett företag med kapacitet att leda den europeiska köksbranschens konsolidering.

2000/2001

Fokus låg på att etablera en kärnverksamhet och att samtidigt sänka produktionskostnaderna och uppnå en bred marknadstäckning. Dörr- och fönstertillverkare samt den svenska grossistverksamheten avyttras. Genom förvärv av tyska Poggenpohl, svenska Myresjökök, norska Norema, danska Invita och brittiska Magnet förstärks närvaron på den europeiska köksmarknaden avsevärt.

2002

Nobia introducerades på Stockholmsbörsen. Omsättningen uppgick till 9,6 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 5 900.

2003/2004

En kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt banade väg för lönsam tillväxt. Den tyska affärsenheten Goldreif avvecklades. Nobia förvärvade Gower, Storbritanniens ledande tillverkare av omonterade kök, samt Österrikes ledande kökstillverkare med varumärkena ewe och FM.

2005

Köksrörelsen delas upp i tre geografiska regioner: Storbritannien, Norden och Kontinentaleuropa.

2006

Den franska butikskedjan Hygena förvärvades. Efter detta förvärv, omsatte Nobiakoncernen cirka 15,6 miljarder kronor och sysselsatte cirka 8 000 medarbetare.

2007

Ett samägt bolag, Culinoma, bildades med De Mandemakers Groep i Nederländerna. Under året blev Culinoma Tysklands ledande köksbutikskedja genom förvärven av Plana, Marquardt och Asmo. Det beslutades att öka tempot av nyetableringen av köksbutiker inom Magnet, Hygena och Poggenpohl.

2008

Den senare delen av året präglades av finanskris och osäkerhet, vilket pressade efterfrågan på kök. Som en konsekvens av detta, uppvisade Nobia för första gången sedan 2003 en negativ tillväxt. Företaget slog samman affärsenheter och rationaliserade varuförsörjningen.

2009

Köksmarknaden i Europa var starkt påverkad av lågkonjunkturen och Nobias operativa resultat föll kraftigt. I krisen fokuserade Nobia på att minska kostnaderna och stärka kassaflödet. Beslut fattades att genomföra strategiska och organisatoriska förändringar för att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt.

2010

Pronorm och ägarandelen i Culinoma i Tyskland avyttrades. Affären var ett led i Nobias strategi att fokusera på attraktiva kunderbjudanden, tydliga varumärken samt effektivare varuförsörjning med färre och större fabriker. En ny organisation markerade starten för ett flerårigt förändringsarbete som ska leda till en starkare koncern. Morten Falkenberg tillträdde befattningen som verkställande direktör.

2011

En ny strategisk inriktning presenterades. Kostnadsbesparingar som innebar betydande personalneddragningar och butiksstängningar genomfördes. Marknadssituationen försämrades till följd av en ökad ekonomisk osäkerhet i Europa. För att anpassa kostnaderna till marknadssituationen, genomfördes ytterligare kostnadsbesparingar. Under det fjärde kvartalet lanserades ett koncerngemensamt sortiment. Samtidigt påbörjades ett omfattande program med butiksrenoveringar i Hygena.

2012

Nobia tog betydande steg mot högre effektivitet, ökad samordning och lägre kostnader. Samtliga av koncernens marknader försvagades. Renoveringsprogrammet i butikskedjan Hygena slutfördes. Det koncerngemensamma sortimentet infördes i Frankrike, Storbritannien och Skandinavien. I Sverige samordnades produktionen till Tidaholm.

2013

Nobia tog ytterligare steg mot högre produktivitet, lägre kostnader och ökad samordning. Koncernens marginaler förbättrades trots minskad försäljning. Marknadsutvecklingen på huvudmarknaderna var fortsatt svag, även om den brittiska marknaden återhämtade sig. Tillverkningen för den franska butikskedjan Hygena flyttades från Tyskland till Storbritannien och i samband därmed överläts Optifit till den lokala företagsledningen. Det svenska varumärket Myresjökök gick upp i Marbodal.

2014

Nobia konsoliderades ytterligare och lönsamheten förbättrades trots minskade försäljningsvolymer. Nobia avtalade om att avyttra sin franska butikskedja Hygena till Fournier Group. Under det fjärde kvartalet förvärvades Rixonway Kitchens, som är en etablerad kökstillverkare på den brittiska projektmarknaden.

2015

Försäljningen ökade som ett resultat av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter. Rörelsemarginalen förbättrades. Den franska butikskedjan Hygena avyttrades i mars. Under det fjärde kvartalet förvärvades Commodore Kitchens och CIE Kitchens, två köksföretag verksamma på den privata fastighetsutvecklingsmarknaden i Storbritannien.

2016

Trots negativa valutakurseffekter växte försäljningen och målet om en rörelsemarginal över 10 procent uppnåddes. I slutet av året avtalade Nobia om att sälja den tyska verksamheten Poggenpohl.

2017

Avyttringen av Poggenpohl slutfördes i januari 2017. Nobia gick in i det nordiska lågprissegmentet med lanseringen av HTH GO i Danmark och det utökade samarbetet med elektronikkedjan Power, samt att ett nytt butikskoncept introducerades i flera länder.

2018

Magnet i Storbritannien firar 100-årsjubileum. Den nederländska kökstillverkaren Bribus förvärvades av Nobia. Bribus har ett starkt erbjudande och en ställning som nummer ett på den nederländska projektmarknaden för kök.

2020

Nobia beslutar att investera i en ny, högautomatiserad fabrik i Norden.

2021

Nobia börjar bygga sin nya högautomatiserade köksfabrik i Jönköping.

2024

Marbodal och Invita firar 100-års respektive 50-årsjubileum. Det första köket produceras i Jönköpingsfabriken.  Beslut att fokusera på kärnmarknaderna i Norden och Storbritannien, varför verksamheterna i Nederländerna (Bribus) och Österrike (ewe) avyttrades.