Finansiella mål

Nobias finansiella mål syftar till att ge aktieägarna en god avkastning och en långsiktigt god värdeutveckling. Verksamheten styrs mot fyra finansiella mål, som är relaterade till bolagets tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och aktieutdelning. Nobias finansiella mål uppdaterades i mars 2021

Tillväxt

Nobias målsättning är en genomsnittlig organisk omsättningstillväxt på 3‐5 procent per år.

Tillväxt, utfall201520162017201820192020
Organisk omsättningstillväxt, %      6     4       2     -4     0 -7


Lönsamhet

Nobias rörelsemarginal ska uppgå till över 10 procent, mätt över en konjunkturcykel.

Lönsamhet, utfall201520162017201820192020
Rörelsemarginal, %     9,7     10,3     10,1      8,2     8,1  4,6


Kapitalstruktur

Skuldsättningen, definierad som nettoskuld / EBITDA, ska vara under 2,5 gånger. Skuldsättningen beräknas exklusive IFRS 16 leasing och jämförelsestörande poster.

Kapitalstruktur, utfall201520162017201820192020
Nettoskuld*, Mkr     -     -     -      1 266      1 344   204
EBITDA**     -      -     -      1 410     1 444  911
Skuldsättning    -     -      -      0,90     0 ,93 0,22

*Exclusive IFRS16. **Exclusive IFRS16 och jämförelsestörande poster


Utdelning

Utdelning till aktieägarna ska utgöra minst 40% av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek ska hänsyn tas till Nobias aktuella kapitalstruktur. På grund av osäkerhet relaterad till coronapandemins utbrott under 2020 betalades ingen utdelning för 2019.

Utdelning, utfall201520162017201820192020
Utdelning per aktie, SEK     2,50     3,00     7,00     4.00        -     2
Utdelning / resultat efter skatt, %       51      111      116        90       -   88

Tillväxt

3-5%

Lönsamhet

>10%

Skuldsättning

<2.5

Utdelning

>40%