Finansiella mål

Nobias finansiella mål syftar till att ge aktieägarna en god avkastning och en långsiktigt god värdeutveckling. Verksamheten styrs mot fyra finansiella mål, som är relaterade till bolagets lönsamhet, tillväxt, finansiering och aktieutdelning.

Tillväxt

Nobias mål är en kombinerad organiskt och förvärvad tillväxttakt på över 5 procent per år. 

Lönsamhet

Nobias rörelsemarginal ska uppgå till över 10 procent, mätt över en konjunkturcykel. 

Finansiering

Nobias skuldsättningsgrad, det vill säga nettoskulden delat med det egna kapitalet, ska inte överstiga 100 procent. En tillfälligt högre skuldsättningsgrad kan accepteras, exempelvis i samband med förvärv. 

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna ska i genomsnitt ligga i intervallet 40–60 procent av årets resultat efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek ska hänsyn tas till Nobias aktuella kapitalstruktur.

Tillväxt

>5%

Lönsamhet

>10%

Finansiering

<100%

Utdelning

40-60%