Valberedning

Nobias årsstämma 2024 har utsett en valberedning med uppgift att till årsstämman 2025 lämna förslag till:
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i Nobias styrelse,
  • Styrelsearvoden samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • Val av och arvode till revisor,
  • Val av ordförande vid årsstämman, samt
  • Val av ledamöter till Nobias valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. 

Aktieägare i Nobia är välkomna med synpunkter och förslag till valberedningen. 

Kontakta Peter Hofvenstam, valberedningens ordförande, telefon 08-788 50 00 eller post: 

Nobia AB
Valberedningen
Blekholmstorget 30 E7
111 64 Stockholm, Sweden